Leergang Op dezelfde leest

Looptijd project: 1997 –
Project

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van omgevingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het omgevingsplan. Het gaat ook in op de algemene opzet en de structuur van het omgevingsplan.

De leergang bestaat uit twee naslagwerken (supplementen) per jaar die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het maken en wijzigen van het omgevingsplan relevant zijn.

Opzet van de leergang

Deelnemers aan de leergang abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk, dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt steeds een actueel thema dat invloed heeft op het omgevingsplan. Geen zware juridische kost voor alleen juristen, maar voor alle professionals die werkzaam zijn in de ruimtelijke ordening. De supplementen bieden een goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden. De vertaling van wetgeving of actuele ontwikkelingen naar de praktijk van het juridisch-planologisch instrumentarium staat centraal. De betekenis van jurisprudentie, ervaringen uit het veld en mogelijke andere manieren om tegen het thema aan te kijken kunnen in het supplement aan bod komen. De inhoud van het supplement sluit aan bij de dagelijkse praktijk van abonnees.

Daarnaast heeft u als abonnee gratis toegang tot twee speciale studiemiddagen in het voor- en najaar, waar het supplement wordt toegelicht en bediscussieerd. Aan de hand van specifieke praktijkvoorbeelden gaat u tijdens de studiemiddag aan de slag met het onderwerp. Per organisatie kunnen twee mensen gratis deelnemen. Na afloop van de studiemiddag wordt het supplement afgerond met de resultaten van de middag en eventueel aangevuld bij specifieke vragen.

Kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht

Gespecialiseerde juristen van BRO, BügelHajema Adviseurs, Pouderoyen Tonnaer en Rho adviseurs schrijven mee aan deze supplementen. Samen met Platform31 dragen zij zorg voor een doelmatige studiemiddag.

De keuze van de onderwerpen bepalen we op basis van drie uitgangspunten:

  • We behandelen de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het omgevingsplan.
  • Het gaat om actuele onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk bij het maken en wijzigen van het omgevingsplan. Een overzicht van de onderwerpen van afgelopen jaren vindt u hier.
  • Belangrijke ontwikkelingen in het omgevingsrecht krijgen nodige aandacht.

Doelgroep

Op Dezelfde Leest is bedoeld voor beleidsambtenaren, planologen en juristen die werken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bij gemeenten, provincies en rijk. De uitgave vormt bovendien een prima handboek voor stedenbouwkundige adviesbureaus, onderwijsinstellingen, advocaten en anderen die bij omgevingsplannen betrokken zijn.

Kosten

Abonnement: € 645 (twee supplementen plus studiemiddagen; drie deelnemers per studiemiddag)

Extra deelnemer studiemiddag bij abonnement: € 150 (bij digitale bijeenkomsten: € 100)

De leergang Op Dezelfde Leest is een doorlopende activiteit: inschrijven kan op elk gewenst moment, door een e-mail te sturen naar Maarten Hoorn. Een abonnement opzeggen kan per kalenderjaar en dient vóór 1 januari van het nieuwe abonneejaar te worden gemeld.

Losse afname van de supplementen en studiemiddagen is ook mogelijk, te bestellen via Maarten Hoorn.

Losse afname studiemiddag: € 425,- (inclusief ontvangst van het supplement)
Losse afname (digitaal) supplement:
€ 219,- voor partners,
€ 319,- voor niet-partners,
€ 125,- voor supplementen ouder dan 2 jaar.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

13.30-16.30 en 10.00-11:30 uur|Utrecht, online
Agenda Webinar Omgevingswet

Geluid in het omgevingsplan

Leer wat een gemeente moet regelen over geluid, wat voor mogelijkheden het omgevingsplan biedt en hoe geluid te regelen is.

Lees meer over

2020
* De opbouw van het omgevingsplan
* Soorten regels in het omgevingsplan

2019

* De bruidsschat en het omgevingsplan
* Het omgevingsplan van rechtswege

2018
* Open norm in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s
* Relatie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie

2017
* Milieu in het omgevingsplan
* De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

2016
* Inleiding in integratie van gemeentelijke regelgeving
* Van bestemming naar functie

2015
* De reikwijdte van het bestemmingsplan in relatie tot het omgevingsplan
* Ladder voor duurzame verstedelijking

2014
* Natuurbeschermingswet 1998 en het bestemmingsplan buitengebied
* Quick-wins en het bestemmingsplan

2013
* Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit
* Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter

2012
* Van bestemmingsplan naar (beheers)verordening
* Ondergrond en het bestemmingsplan

2011
* Parkeren en het bestemmingsplan
* Ruimtelijke kwaliteit en het bestemmingsplan

2010
* Digitalisering en de inhoud van het bestemmingsplan
* Wabo en het bestemmingsplan

2009
* Doorwerking van rijks- en provinciaal beleid in het bestemmingsplan
* Grondexploitatie en het bestemmingsplan (verschijnt december 2009)

2008
* Luchtkwaliteit en het bestemmingsplan
* De nieuwe WRO en de inhoud van het bestemmingsplan

2007
* Geurhinder en het bestemmingsplan
* Archeologie en het bestemmingsplan

2006
* SMB/ MER en het bestemmingsplan
* Het bestemmingsplan in uitvoering

2005
* Leidingen, straalpaden en het bestemmingsplan
* Procedurele en formele aspecten rond het bestemmingsplan

2004
* Het bestemmingsplan en het Besluit externe veiligheid inrichtingen
* Detailhandel en het bestemmingsplan

2003
* Watertoets en het bestemmingsplan
* Welstandsnota en het bestemmingsplan (december 2003)

2002
* Aan-huis-verbonden-beroep en het bestemmingsplan
* Vogel- en Habitatrichtlijn en het bestemmingsplan

2001
* Cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan
* Wijziging Woningwet en het bestemmingsplan

2000
* Het projectbesluit: plan of project?
* Vrijstellingsregelingen & eisenregelingen in het bestemmingsplan

1999
* Tussen positief bestemmen en overgangsrecht
* Ondergronds bestemmen
* De aanlegvergunning in het bestemmingsplan

1998
* Milieuzonering en bestemmingsplan
* De gevolgen van de nieuwe WRO voor het bestemmingsplan
* Wijzigings- en uitwerkingsplannen

1997
* Het actualiseren van bestemmingsplannen
* Kostenverhaal op planschade in relatie tot het bestemmingsplan
* Een handhaafbaar bestemmingsplan

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan