Over Platform31

Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart.

Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Onze naam laat zien waar we voor staan: we bieden bestuurders, beleidsmakers en professionals een podium waar zij elkaar kunnen ontmoeten voor kennisontwikkeling en voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het getal 31 is het internationale toegangsnummer voor Nederland. Het verwijst naar Nederland als ons belangrijkste werkgebied en geeft tegelijkertijd aan dat we oog hebben voor de internationale context van de lokale en regionale vraagstukken waarop wij ons richten.

 

Platform31 is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie. De kennis die wij ontwikkelen is voor iedereen vrij beschikbaar. De financiering van onze activiteiten komt uit programmabijdragen, subsidies, opdrachten en partnerbijdragen. Het grootste deel ervan komt van de Rijksoverheid, circa een kwart van gemeenten. Daarnaast ontvangen we bijdragen van corporaties, waterschappen, provincies, marktpartijen, kennisinstellingen, koepelorganisaties, onderzoeks- en innovatiefondsen.

 

Focus op vier opgaven

De wereld verandert snel. Dat zien we terug in steden en regio’s. Met publieke en private partijen en inwoners zoeken we beproefde aanpakken en oplossingen voor vier grote, maatschappelijke opgaven:

 • wonen, ruimte en leefbaarheid
 • duurzame ontwikkeling
 • inclusieve samenleving
 • economische veerkracht

Door de verschillende opgaven gezamenlijk en in samenhang aan te pakken vergroten we hun slagkracht en impact. Deze animatie laat zien hoe we dat doen.

Wat we doen

Managementteam

Organisatie

Adviesraad Stad en Regio

De Adviesraad Stad en Regio denkt mee met de directie en opgavemanagers over de trends in en inhoudelijke vraagstukken rond de vier maatschappelijke opgaven waarop Platform31 zich richt: wonen en leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, inclusieve samenleving en economische veerkracht.

Adviesraadleden signaleren voor Platform31 relevante kennisbehoeften uit beleid, wetenschap en praktijk. Ze helpen ons om opgaven in samenhang te beschouwen en onze kennisprogramma’s en projecten optimaal te laten aansluiten op de maatschappelijke behoeften. De Adviesraadleden committeren zich elk aan ten minste één opgave. De aan een opgave verbonden leden van de Adviesraad gaan minimaal eens per jaar in gesprek met directie en opgavemanagers over de voorgestelde inhoudelijke koers en scherpen deze waar nodig verder aan.

Leden van de Adviesraad

De leden van de Adviesraad Stad en Regio zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke kennis van en praktijkervaring met vraagstukken op het vlak van stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze zijn actief bij stakeholders en kennispartners uit het netwerk van Platform31.

Claudia Basta, Planbureau voor de Leefomgeving

Marianne Besselink, burgemeester gemeente Bronckhorst

Marja van Bijsterveldt, burgemeester gemeente Delft

Drs. ing. Ruud van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen

Drs. Bert van Delden, plv. dg Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZK

Prof. dr. ir. Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, TU Delft

Prof. dr. Nicolette van Gestel, hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening, TIAS school for business and society

Dr. Bernard ter Haar, buitengewoon adviseur, Algemene Bestuursdienst, ministerie van BZK

Drs. Jeroen Heres, chief scientist, Rathenau Instituut

Dr. Erna Hooghiemstra, lector Sociale Innovatie, Hogeschool Rotterdam

Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving van de VNG

Prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Human Geography and Demography, Universiteit Utrecht

Dr. Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS

Eva Kunseler, programmacoördinator Sociaal Cultureel Planbureau

Ilma Merx, gemeentesecretaris gemeente Den Haag

Drs. Marjolijn Olde Monnikhof, adjunct-directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie (UU en Erasmus School of Economics)

Dr. Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg en lid algemeen bestuur Aedes

Paul Schnabel, voormalig Eerste Kamer, Kroonlid SER, hoogleraar UU

Samantha Scholte, Planbureau voor de Leefomgeving

Drs. Richard Slotman, directeur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Meindert Smallenbroek, Unie van Waterschappen

Prof. dr. Geert R. Teisman, hoogleraar Complex Decision making and Process Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mark Thissen, Planbureau voor de Leefomgeving

Prof. dr. Marc Vermeulen, hoogleraar en academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance, TIAS School for business and society

Albert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving, VNG

Berend de Vries, lid directieraad en concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, gemeente Utrecht

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg Radboud Universiteit, leiding Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc

Ing. Job van Zomeren, directeur Era Contour

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (6 leden) is statutair belast met het toezicht op de directie van Platform31. De Raad telt 6 leden. De Raad hecht aan diversiteit in de samenstelling en kent twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Tot de taken van de Raad behoren onder meer: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagde en ongevraagde advisering van de directie, e.e.a. conform statuten, reglementen en vigerende wet- en regelgeving. Ook hechten Raad van Toezicht en directie veel belang aan de klankbordfunctie.

Toezicht visie

De Raad van Toezicht wil goed zicht houden op trends en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van Platform31. De Raad wil deze dan ook in dialoog met de directie vertalen naar de kerntaken van de organisatie, waaronder kennisoverdracht. Ook vindt de Raad het belangrijk om de maatschappelijke opdracht en effectiviteit van Platform31 te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de ‘checks and balances’ en te zorgen voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke impact van de organisatie. De Raad van Toezicht hanteert het brede welvaartsbegrip als uitgangspunt en beschouwt daarmee menselijk, economisch, sociaal en natuur kapitaal als een samenhangend geheel.

Download Toezichtvisie (Pdf)

Leden Raad van Toezicht

Drs. J. W. Remkes, voorzitter, voormalig minister BZK, staatssecretaris, waarnemend burgemeester Den Haag, commissaris van de Koning Noord-Holland

Drs. W.A.J.J. Houtman, concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam

Prof. dr. R. T.J.M. Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management

Mr. H. M. Meijdam

Drs. D.J.M. Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling, BPD

Onder één dak met Onderzoeksinstituut IVO

Sinds 2017 deelt Platform31 huisvesting, Raad van Toezicht en ondersteunende afdelingen met het onafhankelijke wetenschappelijk Onderzoeksinstituut IVO. Platform31 en het IVO hebben elk hun eigen focus en activiteiten. Voor de invulling van een aantal praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s werken ze samen.

Bezoek website Onderzoeksinstituut IVO
Omvang

Bij Platform31 en het IVO werken circa 90 medewerkers (80 fte).

Onze mensen

Bekijk al onze mensen

Bescherming belangen medewerkers

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers. De bevoegdheden van de OR zijn wettelijk geregeld: adviesrecht, instemmingsrecht, overleg met de werkgever, initiatiefrecht en recht op informatie. De OR kijkt en denkt onder meer mee met de directie bij strategisch belangrijke keuze, zoals de ontwikkeling van de organisatie. De OR leden hebben oog en oor voor de belangen van medewerkers en brengen breed levende signalen onder de aandacht van de directeur-bestuurder. Ook doet de OR periodiek onderzoek naar de tevredenheid onder medewerkers. Naast maandelijks overleg met de bestuurder voert de OR twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Platform31 hecht veel belang aan een prettige en veilige werkomgeving, waarin medewerkers open kunnen communiceren over knelpunten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie of problemen ontstaan, waarbij het niet lukt om samen tot een oplossing te komen. Zij kunnen de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon en zo nodig van de klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon
Een medewerker die ongewenst gedrag ervaart kan, zonder tussenkomst van de leidinggevende, de vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers en heeft een geheimhoudingsplicht.

Wat kunnen medewerkers van de vertrouwenspersoon verwachten?

 • Eerste opvang van wie is lastiggevallen en hulp en/of advies zoekt
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals de klachtenprocedure
 • Begeleiding als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij klachtencommissie of directie
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • Voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Adviseren en ondersteunen van management bij het voorkomen van ongewenst gedrag en registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Klachtencommissie
Medewerkers kunnen bij de onafhankelijke klachtencommissie terecht met een klacht over:

 • Een onzorgvuldige, een onredelijke of onrechtvaardige behandeling;
 • Ongewenste omgangsvormen en discriminatoir handelen;
 • Incorrecte naleving van de arbeidsvoorwaarden en/of werkomstandigheden of gedragscode waarbij onredelijk is gehandeld de medewerker onevenredig in zijn/haar belang is geschaad.

Het protocol Klachtenregeling geeft inzicht in hoe medewerkers kunnen handelen bij conflicten of ongewenste situaties en in hoe een klacht wordt behandeld. De klachtencommissie, die bestaat uit één intern en twee externe leden, beoordeelt de zorgvuldigheid van het handelen of nalaten van de werkgever en adviseert de directeur-bestuurder over de afhandeling van een klacht.

Platform31 werkt met een integriteitscode om de zakelijke integriteit te waarborgen. De code geeft aan welk gedrag de organisatie van medewerkers en management verwacht. Het doel ervan is iedere betrokkene bewust te maken van zijn/haar handelen en het handelen binnen de specifieke context goed te interpreteren, te beoordelen en af te wegen. Het gaat niet om de letter, maar om de geest. Daarmee is de code niet vrijblijvend.

Platform31 kent een klokkenluidersregeling voor het melden van misstanden.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan