Wonen en woningmarkt

Er is een grote behoefte aan meer passende, betaalbare woningen van goede kwaliteit in Nederland. Om daaraan tegemoet te komen, bundelen overheden, woningcorporaties en marktpartijen hun krachten. Ze zetten in op een mix van oplossingen: grootschalige nieuwbouw, nieuwe woonvormen zoals flex- en transformatiewoningen, woningdelen en -splitsen en ruimte voor bewonersinitiatieven. Door de woon- en bouwopgave in samenhang met andere opgaven aan te pakken, kunnen ze tegelijkertijd doelen op het gebied van klimaatadaptatie, bedrijvigheid, bereikbaarheid en natuur realiseren.

Onderwerpen binnen dit thema

Woningbouw

Initiatieven zoals de Nationale Woon- en Bouwagenda, de ontwikkeling van binnen- en buitenstedelijke bouwlocaties en extra financiële steun worden ingezet om woningbouw te stimuleren en versnellen.

Bekijk onderwerp

Woningvoorraad benutten

Betere benutting van bestaand vastgoed kan het woningtekort verkleinen, bijvoorbeeld door het toestaan van meer huishoudens in één woning en het stimuleren van doorstroming. Samenhangend beleid is nodig om knelpunten op te lossen.

Bekijk onderwerp

Flexwonen

Flexwoningen kunnen het woningtekort helpen terugdringen. Aandachtspunten bij het realiseren ervan zijn het vinden van locaties, organiseren van draagvlak, rondkrijgen van businesscases en creëren van een fijne woonomgeving.

Bekijk onderwerp

Corporaties en sociale huur

Woningcorporaties bieden betaalbare en duurzame huizen voor zo’n 4 miljoen huurders en woningzoekenden. Om hun effectiviteit hierbij te vergroten, werken ze samen met lokale overheden en maatschappelijke partners.

Bekijk onderwerp

Betaalbaarheid wonen

Een krappe woningmarkt, dure energie en grondstoffen en onzekere economie maken ‘wonen’ duur. Overheidsbeleid moet ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot goede, betaalbare woonruimte die past bij hun levensfase.

Bekijk onderwerp

Woonzorgvisie

Senioren, statushouders, dak- en thuislozen en uitstromers uit maatschappelijke opvang zoeken passende woningen en zorg. Een woonzorgvisie helpt lokale opgaven en urgenties in kaart brengen en omzetten naar uitvoeringsprogramma’s.

Bekijk onderwerp

Wonen senioren

Door het groeiende aantal senioren is er behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor langer zelfstandig wonen. Overheden, corporaties, zorgorganisaties en senioren werken samen om meer senioren- en levensloopbestendige woningen te creëren.

Bekijk onderwerp

Huisvesting aandachtsgroepen

Een grote groep mensen in onze samenleving heeft weinig uitzicht op het vinden van passende huisvesting. Het realiseren van een thuis voor iedereen is een complexe uitdaging waarvoor goede samenwerking tussen wonen en zorg nodig is.

Bekijk onderwerp

Huisvesting arbeidsmigranten

Meer en betere huisvestingslocaties zijn nodig om de stroom arbeidsmigranten op te vangen en daarmee samenhangende problemen aan te pakken. Dat vergt meer lokale en regionale samenwerking en interbestuurlijke afspraken.

Bekijk onderwerp

Woonwagenbewoners

Er is een tekort aan woonwagenstandplaatsen en mensenrechten-proof beleid is nodig. Lokale en regionale samenwerking is nodig om nieuwe standplaatsen te vinden en om het plaatsen en verhuren van woonwagens betaalbaar te maken.

Bekijk onderwerp

Wooncoöperaties

Wooncoöperaties komen moeizaam tot stand door beperkte locaties, bureaucratie en financieringsproblemen. Gericht beleid is nodig om de voordelen van collectief wonen, zoals zelfbeheer, zorg voor elkaar en duurzaamheid, te benutten.

Bekijk onderwerp
Bekijk voor meer verdieping het kennisdossier Woningmarkt

De inhoud van onze kennisdossiers wordt zorgvuldig geselecteerd, verzameld en periodiek geactualiseerd door Platform31 en is afkomstig uit een grote variëteit aan bronnen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk volledige overzicht nieuwsbrieven & updates