Netwerk voor stad en regio

Grote maatschappelijke opgaven in samenhang aanpakken lukt alleen als overheden, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners zich daar gezamenlijk voor inzetten. Die samenwerking en synergie ontstaan niet vanzelf. Daar moet je gericht in investeren. Actief meedoen in het brede en veelzijdige netwerk van Platform31 helpt daarbij. Je ontmoet er bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals. Je kunt er je kennis en relatienetwerk verdiepen én verbreden.

Onze partners

We bieden bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een platform voor kennisontwikkeling- en uitwisseling, inspiratie en ontmoeting.

203 Gemeenten

Kenmerken samenwerking met partners

Als partner van Platform31 heb je:

 • Toegang tot onze netwerk(bijeenkomsten).
 • Recht op deelname aan het jongerennetwerk Young Urban and Regional Professionals (YURPS).
 • Zichtbaarheid op onze website: naamsvermelding en link naar de jouw website.
 • Zichtbaarheid van jouw bijeenkomsten, innovaties en publicaties (mits inhoudelijk relevant en niet commercieel) in onze Nieuwsflits Stad en Regio.
 • Inbreng van jouw expertise in onze expertsessies.
 • Een vaste contactpersoon.

Daarnaast ontvang je:

 • Actuele trendstudies en analyses
 • Onderzoeken en publicaties
 • Nieuwsbrieven
 • Mogelijke korting bij deelname aan betaalde activiteiten. In uitnodigingen en op onze website geven we aan op welke activiteiten de partnerkorting van toepassing is.
Contact
Sandra Koster Relatiemanagement 06 13 70 66 95 LinkedIn
 • Richt zich op de ontwikkeling van breed toepasbare kennis.
 • Beoogt cocreatie op basis van gezamenlijke ambities.
 • Bestrijkt meerdere maatschappelijke opgaven.
 • Is meerjarig en gebaseerd op resultaatafspraken in convenant of jaarlijkse afspraken.
 • Stimuleert innovatie, een integrale benadering van maatschappelijke opgaven en samenwerking.
 • Richt zich op meerdere niveaus: bestuurlijk, beleid en praktijk.
 • Richt zich op partijen in publieke sectoren.
 • Geeft bij de strategische partner aangesloten partijen de mogelijkheid om maatwerkkennis te bestellen: analyses, onderzoek, praktijklabs etc.

Bijvoorbeeld ministeries, G4, G40, M50, VNG en IPO.

Contact
Sandra Koster Relatiemanagement 06 13 70 66 95 LinkedIn
 • Richt zich op kennisontwikkeling voor één dominante opgave (‘single issue’).
 • Beoogt cocreatie op basis van gezamenlijke ambities.
 • Is gebaseerd op afspraken die worden vastgelegd in een jaarprogramma.
 • Richt zich op meerdere niveaus: bestuurlijk, beleid en praktijk.
 • Richt zich op semi-overheidsorganisaties.
 • De partners hebben invloed op het kennisprogramma.
 • Geeft de mogelijkheid om maatwerkkennis te bestellen: analyses, onderzoek, praktijklabs gericht op de specifieke ambities van de sector of organisatie.

Bijvoorbeeld Aedes en woningcorporaties.

Bekijk het corporatieprogramma 2024 met alle activiteiten.

Contact
Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn
 • Richt zich op partijen met specifieke ervaring of specialistische kennis.
 • Partners kunnen gevraagd en ongevraagd kennis en ervaring halen en brengen in activiteiten, experimenten en onderzoeken.
 • Richt zich op (semi-)private organisaties.
 • De invulling van de te leveren prestatie wordt vastgelegd in een partnerovereenkomst.

Bijvoorbeeld gespecialiseerde adviesbureaus, bouwers en ontwikkelaars.

Contact
Sandra Koster Relatiemanagement 06 13 70 66 95 LinkedIn

Bij het vormgeven aan de steden en regio’s van de toekomst kennen overheden, maatschappelijke instituties, markt en inwoners allen hun eigen uitdagingen en zoektocht. Het verbinden van opgaven en handelingsperspectieven staat meer dan ooit centraal bij plan- en beleidsvorming. Om deze verbindingen samen te leggen en samen toekomstbestendige strategieën te verkennen, sluiten we ons graag aan bij het netwerk van Platform31 en brengen we graag onze kennis en ontwerpkracht actief in.

In het Netwerk Kennissteden Nederland komen de belangen van kennissteden, hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen. Door van elkaar te leren, door kennisuitwisseling en belangenbehartiging werken we aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland, samen met verschillende partners en stakeholders. De expertise en het netwerk van Platform31 kunnen we daar goed bij gebruiken.

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een (visuele) beperking. Dat kunnen wij alleen bereiken als we ons netwerk, onze expertise en ervaringsdeskundigheid delen met partners die ditzelfde doel nastreven. Graag bouwen wij samen met Platform31 aan een inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt omarmd.

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

Sjors de Vries Directeur/strategisch adviseur|Ruimtevolk
Maritza van Assen Coördinator|Netwerk Kennissteden Nederland
Remke Brand Hoofd programma’s |Bartiméus Fonds
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten

Wat levert een partnerschap je op?

 • Je verbreedt je scope en netwerk.
 • Je kunt extra denk- en organisatiekracht voor jouw opgaven en ambities inzetten.
 • Je kunt sparren met vakgenoten en koplopers.
 • Je ontmoet professionals uit andere domeinen of sectoren.
 • Je kunt aanhaken bij experimenten of onderzoeken en ontdekken wat werkt.
 • Je krijgt handvatten en oplossingen waar je direct mee aan de slag kunt.
 • Je kunt kennis halen en brengen.
Aanmelden als partner?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van een partnership.

Relatiemanagers

Relatie met complementaire kennisorganisaties

In programma’s, projecten, onderzoeken en inhoudelijke bijeenkomsten werken we nauw samen met universiteiten, hogescholen en complementaire kennisinstituten, zoals: CBS, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, College van Rijksadviseurs, CROW, Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving, Lectorenplatform Urban Energy, Movisie, Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Regieorgaan SIA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RIVM, Sociaal en Cultureel Planbureau, TNO en Verwey-Jonker Instituut.

Samenwerkingsverbanden

We leveren bijdragen, project-, programma- en procesmanagement aan:

Stadsbeeld Den Haag

Agenda voor partners

Exclusief voor partnersRotterdam Delfland uitzicht op de stad
27 mei 16.15-19.00|Den Haag
Agenda Bijeenkomst Algemeen

Toepassing Artificial Intelligence (AI) bij opgaven van stad en regio

Workshop over de betekenis en toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor ons werk aan stad en regio.

Lees meer over
Exclusief voor partnersHart van Vathorst
30 mei 12:00-17:00|Amersfoort
Agenda Bijeenkomst Wonen senioren Woonzorgvisie

Ontmoeten in geclusterde woonvormen

Ontmoeten in geclusterde woonvormen is de rode draad van deze interactieve middag voor onze partnercorporaties.

Lees meer over
Exclusief voor partners
18 juni, 23 september & 28 november 15:00-17:00
Agenda Reeks bijeenkomsten Corporaties en sociale huur

Intervisiesessies huurbeleid

Leer hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven en bespreek jouw eigen aanpak met vakgenoten.

Lees meer over

Kennis voor partners

Nieuwbouw in de Houthaven. Kinderen spelen na schooltijd op het voetbalveldje.
Nieuws Algemeen

Jaarplan 2024

Overzicht van kennisprogramma’s, projecten en netwerkactiviteiten van Platform31, voor vitale en veerkrachtige steden en regio’s.

Dit artikel bevat een download

14 maart 2024

Lees meer over
Straatbeeld wijk Den Haag

Corporatieprogramma 2024: investeren in samenwerking

Actief meedoen in het brede en veelzijdige netwerk van Platform31 helpt daarbij. Ook dit jaar hebben we interessante activiteiten.

Dit artikel bevat een download

14 februari 2024

Lees meer over
Publicatie Algemeen

Analyse M50-coalitieakkoorden

Welke thema’s komen naar voren in coalitieakkoorden in de middelgrote gemeenten van M50?

Dit artikel bevat een download

14 februari 2023

Lees meer over

Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ.

21 december 2022

Lees meer over

Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken.

21 december 2022

Lees meer over