Netwerk voor stad en regio

Grote maatschappelijke opgaven in samenhang aanpakken lukt alleen als overheden, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners zich daar gezamenlijk voor inzetten. Die samenwerking en synergie ontstaan niet vanzelf. Daar moet je gericht in investeren. Actief meedoen in het brede en veelzijdige netwerk van Platform31 helpt daarbij. Je ontmoet er bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals. Je kunt er je kennis en relatienetwerk verdiepen én verbreden.

Onze partners

We bieden bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een platform voor kennisontwikkeling- en uitwisseling, inspiratie en ontmoeting.

184 Gemeenten

Kenmerken samenwerking met partners

 • Richt zich op de ontwikkeling van breed toepasbare kennis.
 • Beoogt co-creatie op basis van gezamenlijke ambities.
 • Bestrijkt meerdere maatschappelijke opgaven.
 • Is meerjarig en gebaseerd op resultaatafspraken in convenant of jaarlijkse afspraken.
 • Stimuleert innovatie, een integrale benadering van maatschappelijke opgaven en samenwerking.
 • Richt zich op meerdere niveaus: bestuurlijk, beleid en praktijk.
 • Richt zich op partijen in publieke sectoren.
 • Geeft bij de strategische partner aangesloten partijen de mogelijkheid om maatwerk kennis te bestellen: analyses, onderzoek, praktijklabs etc.

Bijvoorbeeld ministeries, G4, G40, M50, VNG en IPO.

Contact
 • Richt zich op kennisontwikkeling voor één dominante opgave (‘single issue’).
 • Beoogt co-creatie op basis van gezamenlijke ambities.
 • Is gebaseerd op afspraken die worden vastgelegd in een jaarprogramma.
 • Richt zich op meerdere niveaus: bestuurlijk, beleid en praktijk.
 • Richt zich op semi-overheidsorganisaties.
 • De partners hebben invloed op het kennisprogramma.
 • Geeft de mogelijkheid om maatwerk kennis te bestellen: analyses, onderzoek, praktijklabs gericht op de specifieke ambities van de sector- of organisatie.

Bijvoorbeeld Aedes en woningcorporaties.

Bekijk het corporatieprogramma 2023 (pdf) met alle activiteiten.

Contact
Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn
 • Richt zich op partijen met specifieke ervaring of specialistische kennis.
 • Partners kunnen gevraagd en ongevraagd kennis en ervaring halen en brengen in activiteiten, experimenten en onderzoeken.
 • Richt zich op (semi-)private organisaties.
 • De invulling van de te leveren prestatie wordt vastgelegd in een partnerovereenkomst.

Bijvoorbeeld gespecialiseerde adviesbureaus, bouwers en ontwikkelaars

Contact
 • Toegang tot netwerk(bijeenkomsten) van Platform31.
 • Recht op deelname aan Young Urban and Regional Professionals.
 • Zichtbaarheid op Platform31 website: naamsvermelding en link naar website partner.
 • Zichtbaarheid van bijeenkomsten, innovaties en publicaties van partners (mits inhoudelijk relevant en niet commercieel) in Nieuwsflits Stad en Regio.
 • Inbreng van expertise in onze ‘breinproeverijen’.
 • Ontvangt actuele trendstudies en analyses, onderzoeken, publicaties, nieuwsbrieven.
 • Vaste contactpersoon.
 • Mogelijke korting bij deelname aan betaalde activiteiten. In uitnodigingen en op de website van Platform31 geven we aan op welke activiteiten de partnerkorting van toepassing is.
Contact

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK

Wat levert een partnerschap je op?

 • Je verbreedt je scope en netwerk.
 • Je kunt extra denk- en organisatiekracht voor jouw opgaven en ambities inzetten.
 • Je kunt sparren met vakgenoten en koplopers.
 • Je ontmoet professionals uit andere domeinen of sectoren.
 • Je kunt aanhaken bij experimenten of onderzoeken en ontdekken wat werkt.
 • Je krijgt handvatten en oplossingen waar je direct mee aan de slag kunt.
 • Je kunt kennis halen en brengen.

Relatiebehartigers

Relatie met complementaire kennisorganisaties

In programma’s, projecten, onderzoeken en inhoudelijke bijeenkomsten werken we nauw samen met universiteiten, hogescholen en complementaire kennisinstituten, zoals: CBS, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, College van Rijksadviseurs, CROW, Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving, Lectorenplatform Urban Energy, Movisie, Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Regieorgaan SIA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RIVM, Sociaal en Cultureel Planbureau, TNO en Verwey-Jonker Instituut.

Samenwerkingsverbanden

We leveren bijdragen, project-, programma- en procesmanagement aan:

Stadsbeeld Den Haag

Agenda voor partners

Exclusief voor partnersOudere op bank met kat
6 juli, 7 september & 2 november Tijd: 13:30 - 17:00 uur|Op locatie bij deelnemende corporaties

Intervisie wonen en zorg voor woningcorporaties

Leren hoe vakgenoten van andere corporaties omgaan met vraagstukken rond het thema wonen en zorg? Doe dan mee!

Lees meer over

Kennis voor partners

Publicatie Algemeen

Analyse M50-coalitieakkoorden

Welke thema’s komen naar voren in coalitieakkoorden in de middelgrote gemeenten van M50?

Dit artikel bevat een download

14 februari 2023

Lees meer over
Publicatie Algemeen

Analyse coalitieakkoorden 2022

Onderzoek voor VNG naar de inhoud van de akkoorden.

Dit artikel bevat een download

22 september 2022

Lees meer over

Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ.

21 december 2022

Lees meer over

Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken.

21 december 2022

Lees meer over

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan