Wat we doen

Bijdragen aan brede welvaart

Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart.

Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Focus op vier maatschappelijke opgaven

Kennis voor stad en regio

We signaleren en duiden trends en ontwikkelingen in wetenschap, beleid en praktijk.

Trendstudies en analyses
We voeren elke vier jaar, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een trendstudie uit. Deze schetst de voor gemeenten en regio’s relevante ontwikkelingen en opgaven. Lokale politieke partijen gebruiken deze bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Nieuwe colleges nemen elementen ervan over in overdrachtsdossiers of coalitie- of bestuursakkoorden. In opdracht van gemeenten, samenwerkende gemeenten, regio’s, provincies en ambtelijke fusie-organisaties voeren we ook maatwerk trendstudies uit. Ná verkiezingen analyseren we regeerakkoorden en provinciale en gemeentelijke bestuursakkoorden. Ook lichten we jaarlijks de Rijksbegroting door op haar impact op gemeenten.

Voorbeelden: trendstudies voor G40, M50, P10 en K80, analyse rijksbegroting, analyses coalitieakkoorden.

Trends @ events
De inzichten uit trendstudies en analyses delen we regelmatig via bijeenkomsten die we organiseren. Of via bijdragen aan events van derden.

Voorbeelden: Trendtalks, webinars, masterclasses, congressen, bestuurdersprogramma @ Dag van de Stad.

Nieuwsvoorziening
In de Nieuwsflits Stad en Regio signaleren we wekelijks ontwikkelingen in wetenschap, beleid en praktijk. De informatie daarin is afkomstig van een grote variëteit aan bronnen en zorgvuldig geselecteerd door Platform31.

Contact

Onderzoek doen we op verschillende manieren.

In praktijkonderzoek gaan we op zoek naar ‘wat werkt’ en hoe het werkt, zowel in beleid als in de praktijk. We combineren wetenschappelijke kennis met ervaringskennis. Dat doen we vaak door literatuurstudies, interviews en enquêtes met experts, beleidsmakers, bestuurders en doelgroepen.

In ontwerpend onderzoek stellen we de doelgroep centraal. We zetten verschillende ontwerpmethodes, zoals klantreizen, empathiekaarten en een onderzoeksmuur in om maatschappelijk vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Met visuele middelen stimuleren we de dialoog daarover.

In wetenschappelijk onderzoek leggen we verbanden tussen wetenschap, beleid en praktijk. We nemen deel aan verschillende onderzoeksconsortia. Daarnaast werken we met kennisinstellingen, waaronder universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten mee aan wetenschappelijk onderzoek. Waaronder met het onafhankelijke wetenschappelijk Onderzoeksinstituut IVO met wie we sinds 2017 o.a. onze huisvesting delen.

Contact
Barbara Heebels Telefoonnummer LinkedIn

We bieden bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals een grote variëteit aan mogelijkheden om samen kennis te ontwikkelen en van elkaar te leren.

In een experiment helpen we koplopers verder met een vraagstuk waarmee ze al aan de slag zijn. Platform31 zorgt ervoor dat zij inzicht krijgen in ‘wat wel en niet werkt’. Daarvoor koppelen we hen aan wetenschappers, innovators of experts die daar meer of nieuwe kennis over hebben. Ook halen we actief praktijkervaringen op. Naast ondersteuning van koplopers organiseren we bijeenkomsten waar zij hun leerervaringen kunnen uitwisselen. De resultaten van het experiment delen we via evaluatieonderzoeken, praktijkvoorbeelden, handreikingen en leerkringen.

Voorbeelden van experimenten: Vitale woongemeenschappen, Langer Thuis, Vakantieparken, Wijkaanpak.

In een community of practice (CoP) of leerkring leren deelnemers van elkaar Zij staan vaak zelf aan de lat voor een aanpak voor dat vraagstuk voor hun stad of regio. In een reeks bijeenkomsten verdiepen zij zich gezamenlijk in het vraagstuk en wisselen praktijkervaringen uit. Platform31 brengt daarbij inzichten uit onderzoek en bewezen werkwijzen uit eerdere experimenten in en reikt effectieve aanpakken en oplossingen van aan. Zo komen de deelnemers samen tot een aanpak waar ze direct mee aan de slag kunnen.

Voorbeelden van CoP of leerkringen: Hoe maak je een woonzorgvisie, Wat is een effectieve aanpak bij overlast in de wijk, Hoe zorgen we voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten, Hoe pakken we verloederde vakantieparken aan? en Kennisnetwerk Regionale Economie.

In een praktijklab bepalen de deelnemers welk vraagstuk ze centraal stellen. Het is toepasbaar bij het agenderen van dit thema, het opstarten van een aanpak of het versnellen ervan. Het richt zich op het lokale netwerk van partijen in een gemeente of regio. Platform31 haalt experts erbij met oplossingsvermogen voor het vraagstuk. Een praktijklab kan diverse vormen krijgen, zoals een webinar, workshop of een excursieprogramma. Het toedienen van deze kortstondige, gerichte extra shot kennis helpt de deelnemers verder met het vraagstuk.

Voorbeelden zijn: Wijklab, Versnellingslab circulair bouwen, Praktijklab meerpartijensamenwerking, Praktijklab Een thuis voor iedereen.

Contact
Netty van Triest Telefoonnummer LinkedIn

Netwerk voor stad en regio

Met circa 300 partners en samenwerking met tal van complementaire kennisorganisaties en diverse samenwerkingsverbanden is Platform31 het grootste en meest veelzijdige netwerk voor stad en regio.

Lees meer over ons netwerk

Onze partners

184 Gemeenten

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

 

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan