Wat we doen

Bijdragen aan brede welvaart

Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart.

Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Focus op vier maatschappelijke opgaven

Kennis voor stad en regio

Trendstudies en analyses: generiek en maatwerk in opdracht

Elke vier jaar, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen publiceren we een trendstudie. Deze schetst de voor gemeenten en regio’s relevante ontwikkelingen en opgaven. Lokale politieke partijen gebruiken deze bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma.

Als aanvulling op deze generieke trendstudie voeren we (in opdracht) ook maatwerkstudies uit voor individuele of samenwerkende gemeenten:

  • Individuele gemeenten gebruiken deze verbijzonderingen of verdiepende analyses in de overdrachtsdossiers om te komen tot nieuwe college- en bestuursakkoorden ná de gemeenteraadsverkiezingen; of om meer opgavegericht te gaan werken; of als opmaat naar de Omgevingsvisie. Soms legt een maatwerkstudie de basis onder diverse afzonderlijke beleidsprocessen voor de komende jaren of voedt deze discussies bij heisessies van het college van B&W.
  • Samenwerkende gemeenten, fusiegemeenten, regio’s, provincies en ambtelijke fusie-organisaties gebruiken onze maatwerktrendstudies, strategische verkenningen of sterktezwakte-analyses om de samenwerking een impuls te geven en te verstevigen.

Voorbeelden:

Trends @ events

De inzichten uit trendstudies en analyses delen we regelmatig via bijeenkomsten die we organiseren. Of via bijdragen aan events van derden.

Voorbeelden: Trendtalks, webinars, masterclasses, congressen, bestuurdersprogramma @ Dag van de Stad.

Analyses
Ná verkiezingen analyseren we regeerakkoorden en provinciale en gemeentelijke bestuursakkoorden. Ook lichten we jaarlijks de Rijksbegroting door op haar impact op gemeenten.

Voorbeelden:

Nieuwsvoorziening
Nieuwsflits Stad en Regio belicht wekelijks de voor stad en regio relevante ontwikkelingen in wetenschap, beleid en praktijk.

Contact

Onderzoek doen we op verschillende manieren.

In praktijkonderzoek gaan we op zoek naar ‘wat werkt’ en hoe het werkt, zowel in beleid als in de praktijk. We combineren wetenschappelijke kennis met ervaringskennis. Dat doen we vaak door literatuurstudies, interviews en enquêtes met experts, beleidsmakers, bestuurders en doelgroepen.

In ontwerpend onderzoek stellen we de doelgroep centraal. We zetten verschillende ontwerpmethodes, zoals klantreizen, empathiekaarten en een onderzoeksmuur in om maatschappelijk vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Met visuele middelen stimuleren we de dialoog daarover.

In wetenschappelijk onderzoek leggen we verbanden tussen wetenschap, beleid en praktijk. We nemen deel aan verschillende onderzoeksconsortia. Daarnaast werken we met kennisinstellingen, waaronder universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten mee aan wetenschappelijk onderzoek. Waaronder met het onafhankelijke wetenschappelijk Onderzoeksinstituut IVO met wie we sinds 2017 o.a. onze huisvesting delen.

We bieden bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals een grote variëteit aan mogelijkheden om samen kennis te ontwikkelen en van elkaar te leren.

In een experiment helpen we koplopers verder met een vraagstuk waarmee ze al aan de slag zijn. Platform31 zorgt ervoor dat zij inzicht krijgen in ‘wat wel en niet werkt’. Daarvoor koppelen we hen aan wetenschappers, innovators of experts die daar meer of nieuwe kennis over hebben. Ook halen we actief praktijkervaringen op. Naast ondersteuning van koplopers organiseren we bijeenkomsten waar zij hun leerervaringen kunnen uitwisselen. De resultaten van het experiment delen we via evaluatieonderzoeken, praktijkvoorbeelden, handreikingen en leerkringen.

Voorbeelden van experimenten: Vitale woongemeenschappen, Langer Thuis, Vakantieparken, Wijkaanpak.

In een community of practice (CoP) of leerkring leren deelnemers van elkaar Zij staan vaak zelf aan de lat voor een aanpak voor dat vraagstuk voor hun stad of regio. In een reeks bijeenkomsten verdiepen zij zich gezamenlijk in het vraagstuk en wisselen praktijkervaringen uit. Platform31 brengt daarbij inzichten uit onderzoek en bewezen werkwijzen uit eerdere experimenten in en reikt effectieve aanpakken en oplossingen van aan. Zo komen de deelnemers samen tot een aanpak waar ze direct mee aan de slag kunnen.

Voorbeelden van CoP of leerkringen: Hoe maak je een woonzorgvisie, Wat is een effectieve aanpak bij overlast in de wijk, Hoe zorgen we voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten, Hoe pakken we verloederde vakantieparken aan? en Kennisnetwerk Regionale Economie.

In een praktijklab bepalen de deelnemers welk vraagstuk ze centraal stellen. Het is toepasbaar bij het agenderen van dit thema, het opstarten van een aanpak of het versnellen ervan. Het richt zich op het lokale netwerk van partijen in een gemeente of regio. Platform31 haalt experts erbij met oplossingsvermogen voor het vraagstuk. Een praktijklab kan diverse vormen krijgen, zoals een webinar, workshop of een excursieprogramma. Het toedienen van deze kortstondige, gerichte extra shot kennis helpt de deelnemers verder met het vraagstuk.

Voorbeelden zijn: Wijklab, Versnellingslab circulair bouwen, Praktijklab meerpartijensamenwerking, Praktijklab Een thuis voor iedereen.

Contact
Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn

Netwerk voor stad en regio

Met circa 300 partners en samenwerking met tal van complementaire kennisorganisaties en diverse samenwerkingsverbanden is Platform31 het grootste en meest veelzijdige netwerk voor stad en regio.

Lees meer over ons netwerk

“Het succes van de Dag van de Stad is te danken aan het stevige partnerschap van Agenda Stad, VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en Rijksoverheid. Platform31 draagt met haar kennis en netwerk bij aan waardevolle nieuwe inzichten en oplossingen bij het realiseren van het grootste jaarlijkse congres over stedelijke ontwikkeling.”

“Wooncompagnie werkt graag samen met iedereen die de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Daarom zijn we partner van Platform31. De thema’s die Platform31 kiest zijn altijd actueel. Ze bieden ons de mogelijkheid om in contact te komen met organisaties die we in ons dagelijks werk niet tegenkomen.”

“G40-steden staan voor grote beleidsopgaven en bestuurlijke keuzen. Dat doet een stevig beroep op onze capaciteit en deskundigheid. Onze relatie met Platform31 ontsluit benodigde kennis en biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen. Erg belangrijk voor de kwaliteit van ons beleid. Tegelijkertijd verrijkend bij samenwerking met maatschappelijke partners.”

Platform31 biedt M50 met onderzoek en inhoudelijke expertise een dieper inzicht in de belangrijke thema’s voor onze leden, de middelgrote gemeenten. Zo konden wij bijvoorbeeld aan onze leden een uitgebreide analyse presenteren van de coalitieakkoorden van middelgrote gemeenten. Dat levert onze leden waardevolle kennis op, maar zorgt er ook voor dat wij als M50 onze stem beter kunnen laten horen in Den Haag. Dat maakt Platform31 voor ons tot een zeer waardevolle kennispartner.

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een (visuele) beperking. Dat kunnen wij alleen bereiken als we ons netwerk, onze expertise en ervaringsdeskundigheid delen met partners die ditzelfde doel nastreven. Graag bouwen wij samen met Platform31 aan een inclusieve toekomst waarin diversiteit wordt omarmd.

“Woningcorporatie Maasdelta zocht naar een manier om met haar belanghouders het gesprek aan te gaan over een nieuw ondernemingsplan. Het spel zorgt ervoor dat we op een leuke manier een inhoudelijk gesprek voeren en elkaars visies, belangen en prioriteiten leren kennen. Tegelijk laat het spel goed zien dat we als corporatie keuzes moeten maken terwijl we rekening houden met deze visies. En het is een perfect middel om als corporatie in gesprek te gaan met je samenwerkingspartners in de wijk of zelfs je raad van commissarissen!”

“Wij speelden het spel met 21 deelnemers aan vier speltafels. We zaten aan tafel met meerdere corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, en ook jongerenorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werkers en het energieloket Veluwe Duurzaam speelden mee. Het mooie aan het spel is dat mensen losser worden en minder ‘politiek’ inbrengen. Ook kwamen er andere onderwerpen aan bod dan in de reguliere overleggen.”

In het Netwerk Kennissteden Nederland komen de belangen van kennissteden, hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters samen. Door van elkaar te leren, door kennisuitwisseling en belangenbehartiging werken we aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland, samen met verschillende partners en stakeholders. De expertise en het netwerk van Platform31 kunnen we daar goed bij gebruiken.

Patricia Overheul Projectleider Dag van de Stad en Dealmaker Agenda Stad |Ministerie van BZK
Arjen Zandstra Regisseur Strategie|Wooncompagnie
Paul Depla Voorzitter G40 Stedennetwerk
Sjoerd Potters Voorzitter M50 |Platform middelgrote gemeenten
Remke Brand Adjunct directeur |Bartiméus Fonds
Maasdelta
Marjan Beekhof Adviseur volkshuisvesting en vastgoedsturing|Omnia Wonen
Maritza van Assen Coördinator|Netwerk Kennissteden Nederland

Kenmerken van onze werkwijze

  • Verbindt een breed netwerk
  • Onderzoekt opgaven in samenhang
  • Slaat bruggen tussen beleid, praktijk en wetenschap
  • Biedt praktijkgerichte aanpakken en oplossingen
  • Vergroot de maatschappelijke slagkracht
  • Is gericht op ontwikkeling van brede welvaart

 

Aanmelden als partner?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van een partnership.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan