Experimenten

Om tot vernieuwingen te komen initieert en begeleidt Platform31 experimenten rondom actuele ontwikkelingen. We onderzoeken de haalbaarheid van een experiment en benaderen partijen om mee te doen. Van de experimentpartners verwachten we een actieve deelname en een financiële bijdrage. Na afronding van het experiment evalueert een onafhankelijke partij het traject en de resultaten. Experimenten zijn altijd vernieuwend, herhaalbaar, transparant en opschaalbaar.

Afwijken van regelgeving

Platform31 heeft dertig jaar ervaring met experimenteren, soms buiten de wettelijke kaders. We vragen het betreffende ministerie om voor een bepaalde periode, in bepaalde gebieden een specifiek wetsartikel buiten werking te stellen. Dat wordt via een ministeriële regeling vastgelegd.

Advies en kennisoverdracht

Na de evaluatie van het experiment adviseert Platform31 de betrokken partijen en ontwikkelen we strategieën om de innovatie in te voeren. We delen de resultaten breed: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Wat kan Platform31 voor u betekenen? Neem contact op voor advies of een offerte.

Actueel experiment

Verduurzaming van kwetsbare wijken

Platform31 en Nyenrode Business Universiteit zijn een experiment gestart waarbij zij inzetten op op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de sociale opgave.

Kansen voor de wooncoöperatie

De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Meer bekendheid is nodig. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van wooncoöperaties binnen de volkshuisvesting.
Platform31 coördineerde een Experimentenprogramma van 2015 tot 2016 en een Actieprogramma van 2017 tot 2018. Desondanks maken wooncoöperaties nog geen substantieel deel uit van Nederlandse woningmarkt. Daarom startte Platform31 het hernieuwd Actieprogramma 2020-2021.

Voltooide experimenten

Derde ronde experimenten bevolkingsdaling

Samen met het ministerie van BZK en de VNG zijn zeven veelbelovende projecten voor de derde ronde geselecteerd. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Het experimentenprogramma is in mei 2019 afgesloten met een evaluatie.

Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda ging in 2015 de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ van start: een experiment in een aantal winkelgebieden in Nederland met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. Met als resultaat de eindrapportage Ruimte in regels verkennen en werkwijzen verbeteren (2018)

Aangename Aanloopstraten

Als reactie op de dalende vraag naar winkelvastgoed willen veel gemeenten een compactere binnenstad. Dit brengt hen op de vraag: wat te doen met aanloopstraten? In het experiment Aangename aanloopstraten (2016) ontwikkelden deelnemende gemeenten kennis en instrumentarium voor de aanpak van aanloopstraten.

Van aanbesteden naar afnemen

Het experiment Van aanbesteden naar afnemen geeft deelnemende corporaties enkele kaders (functionele en prestatie-eisen) aan de markt. Op basis daarvan denken ontwikkelende marktpartijen zelf na over de vormgeving van het product en de gevraagde prestatie(garanties).

Tijdelijke huurcontracten

De Wet doorstroming huurmarkt heeft nieuwe mogelijkheden voor de tijdelijke verhuur van woningen. De praktische toepassing ervan is echter nog onduidelijk.

Hoogste tijd voor Klushuur!

Het idee is eenvoudig: huurders kunnen goedkoper en naar eigen inzicht wonen door zelf een deel van het onderhoud te doen. Vooralsnog zijn er maar weinig klushuurprojecten. Platform31 voerde in de periode 2015-2018 een experiment om hierin verandering te brengen.

Platform31 kantoor