Experimenten

Om tot vernieuwingen te komen initieert en begeleidt Platform31 experimenten rondom actuele ontwikkelingen. We onderzoeken de haalbaarheid van een experiment en benaderen partijen om mee te doen. Van de experimentpartners verwachten we een actieve deelname en een financiële bijdrage. Na afronding van het experiment evalueert een onafhankelijke partij het traject en de resultaten. Experimenten zijn altijd vernieuwend, herhaalbaar, transparant en opschaalbaar.

Afwijken van regelgeving

Platform31 heeft dertig jaar ervaring met experimenteren, soms buiten de wettelijke kaders. We vragen het betreffende ministerie om voor een bepaalde periode, in bepaalde gebieden een specifiek wetsartikel buiten werking te stellen. Dat wordt via een ministeriële regeling vastgelegd.

Advies en kennisoverdracht

Na de evaluatie van het experiment adviseert Platform31 de betrokken partijen en ontwikkelen we strategieën om de innovatie in te voeren. We delen de resultaten breed: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Wat kan Platform31 voor u betekenen? Neem contact op voor advies of een offerte.

Actuele experimenten:

Hoogste tijd voor Klushuur!

Het idee is eenvoudig: huurders kunnen goedkoper en naar eigen inzicht wonen door zelf een deel van het onderhoud te doen. Vooralsnog zijn er maar weinig klushuurprojecten. Platform31 is gestart met een experiment om hierin verandering te brengen.

Kansen voor de wooncoöperatie

De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Meer bekendheid is nodig. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van wooncoöperaties binnen de volkshuisvesting.

Tijdelijke huurcontracten

De Wet doorstroming huurmarkt heeft nieuwe mogelijkheden voor de tijdelijke verhuur van woningen. De praktische toepassing ervan is echter nog onduidelijk.

Derde ronde experimenten bevolkingsdaling

Samen met het ministerie van BZK en de VNG zijn zeven veelbelovende projecten voor de derde ronde geselecteerd. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Het experimentenprogramma wordt begin 2019 afgesloten met een evaluatie.

Van aanbesteden naar afnemen

Het experiment Van aanbesteden naar afnemen geeft deelnemende corporaties enkele kaders (functionele en prestatie-eisen) aan de markt. Op basis daarvan denken ontwikkelende marktpartijen zelf na over de vormgeving van het product en de gevraagde prestatie(garanties).