Middelgrote gemeenten en Platform31

Platform31 bevordert inzicht in de kansen, opgaven, uitgagingen én bedreigingen van de middelgrote gemeenten in Nederland. We inspireren en ondersteunen bij de ontwikkeling van krachtige strategieën die hun positie binnen het stedelijk netwerk van Nederland vitaal houden. Vanwege grote transities op het gebied van duurzaamheid en energie, in het sociale en ruimtelijke domein (de nieuwe omgevingswet) en de veranderingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de economie, is het juist nu belangrijk om te investeren in kennis en kunde waarmee we middelgrote gemeenten in Nederland vitaal en krachtig houden. We werken daarbij samen met het Platform Middelgrote Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote gemeenten. De volgende middelgrote gemeenten zijn partner van Platform31: Goes, Nissewaard, Oldambt, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Veenendaal, Vlaardingen, Waalwijk, Westland, Winterswijk, Zeist en Zutphen.

Intensieve samenwerking met het Platform Middelgrote Gemeenten

Het Platform Middelgrote Gemeenten en Platform31 werken nauw samen rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote steden. PMG en Platform31 hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks worden de afspraken over de concrete activiteiten en werkzaamheden van Platform31 voor het PMG vastgelegd in een werkprogramma. Platform31 ondersteunt het PMG bij de inhoudelijke invulling van de jaarlijkse PMG kennis- en netwerkdag. Als adviseur en sparringpartner denken we inhoudelijk mee over de activiteiten van de pijlers ‘bestuur’, ‘economie en fysieke leefomgeving’ en ‘samenleving’.

Uitgangspunten samenwerking

De samenwerking tussen het PMG en Platform31 is erop gericht om de 40 aangesloten gemeenten te ondersteunen bij de voor hun schaalniveau en context specifieke opgaven, uitdagingen en vraagstukken. De activiteiten van het PMG en Platform31 versterken elkaar: we ontwikkelen en delen kennis die kenmerkend is voor middelgrote gemeenten. Daarnaast is de samenwerking gericht op het nog beter oppakken van vraagstukken en specifieke kennisbehoefte van middelgrote gemeenten en op het nog beter benutten van het PMG-netwerk. Zodat de gezamenlijke kennisagenda en het werkprogramma grotere impact hebben voor de middelgrote gemeenten die zijn aangesloten bij het PMG.

Partnerschap Platform31

Voor middelgrote steden is het daarom aantrekkelijk om – naast een eventueel lidmaatschap van het PMG – ook partner te worden van Platform31. Waar het PMG zich focust op de vraagstukken en uitdagingen die specifiek middelgroot zijn, richt Platform31 zich op de volle breedte van stedelijke en regionale vraagstukken. Dit betekent dat Platform31 veel kennis in huis heeft om middelgrote steden, aanvullend op de activiteiten binnen het PMG-netwerk, te ondersteunen op hun vragen met over bijvoorbeeld duurzaamheid en de energietransitie, het verbeteren van wonen en zorg in de wijk, het terugdringen van armoede en schulden, het leren omgaan met ongelijkheid en segregatie, het versterken van de regionale economie, het vitaal houden van binnensteden of het huisvesten van statushouders.

Middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 krijgen een vaste contactpersoon, zodat de continuïteit in de aandacht wordt gegarandeerd en kennisvragen vanuit de gemeente kunnen worden beantwoord en uitgezet binnen het brede kennisnetwerk van Platform31. Deze contactpersoon is dezelfde als die voor het PMG-netwerk. Middelgrote gemeenten die lid zijn van het PMG bieden we een korting van 1.250 euro op het reguliere partnertarief van 5.000 euro.

Voordelen partnerschap

Als partner van Platform31 profiteert u van onze specifieke dienstverlening:

  • Inspiratie, kennis en netwerk voor alle medewerkers: Platform31 organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten exclusief voor partners. Bijvoorbeeld stadssafari’s, de jaarlijkse netwerkdag Dag van Stad en Regio en de nieuwe serie Brilliant Breakfast.
  • Voorhoede bij nieuwe ontwikkelingen: Platform31 organiseert jaarlijks meerdere expertmeetings over actuele thema’s of nieuwe invalshoeken in economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en sociale vraagstukken. Als partner wordt u uitgenodigd voor een of meerdere verdiepende avondsessies, inclusief diner.
  • Als partner bent u in de lead om tijdens de zogenaamde Hartige Happen een onderwerp te agenderen. Platform31 faciliteert voor u de avond en zorgt voor een divers gezelschap van strategische experts.
  • YURPS-netwerk: jonge medewerkers kunnen deelnemen aan het Young Urban & Regional Professionals netwerk. YURPS biedt een divers programma waar jonge professionals ervaringen uitwisselen, competenties ontwikkelen, deelnemen aan inhoudelijke trainingen en hun netwerk vergroten.
  • Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief: met nieuws, achtergronden, opinie en debat over stedelijke en regionale vraagstukken. Als partner kunt u via een blog in deze nieuwsbrief uw visie op een vraagstuk delen met ons uitgebreide netwerk van 33.000 vakgenoten.
  • Vaste contactpersoon en ondersteuning kennisvragen: partners van Platform31 kunnen kennisondersteuning vragen en gericht aansluiten bij de verschillende programma’s en activiteiten rondom actuele trends en vraagstukken in stad en regio.
  • Korting op langlopende activiteiten: een groot deel van de kennisactiviteiten voor partners is kosteloos. Voor grotere en langer lopende activiteiten vragen we soms een vergoeding waarbij partners korting krijgen.
  • Kennis van en invloed op rijksbeleid: Platform31 staat in nauw contact met de ministeries. Daardoor zijn we vaak als één van de eersten op de hoogte van ontwikkelingen. Als onafhankelijke partij worden we regelmatig gevraagd om rijksbeleid te toetsen in de praktijk, bijvoorbeeld via experimenten of pilots. Daar waar inhoudelijke kennis matcht, trekt Platform31 samen op met haar partners die koploper zijn.
  • Synergie in het netwerk: Platform31 brengt vragers en aanbieders van kennis samen en zorgen ervoor dat vraagstukken en dilemma’s worden gekoppeld aan de denkkracht en het probleemoplossend vermogen van ons partnernetwerk. Als partner van Platform31 kunt u daaraan bijdragen én van meeprofiteren.

Contact

Meer informatie?

Lees de folder deelname partnerschap Platform31

Lees meer over Midsize NL, een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland