Marktpartners en Platform31

Platform31 brengt partijen samen rond maatschappelijke vraagstukken en legt de verbinding tussen thema’s en beleid, praktijk en wetenschap. Dankzij de combinatie van meervoudige financiering – financiering vanuit de instellingssubsidie van het ministerie van BZK, het convenant met G40 en partnerschappen met woningcorporaties en marktpartijen – en projectgerichte bijdragen, kan Platform31 werken met langjarige programma’s en snel inspelen op actuele trends en vraagstukken. Het doel: de kwaliteit en het rendement van de stedelijke en regionale ontwikkeling verbeteren met aandacht voor fysieke, sociale en economische aspecten.

Voordelen partnerschap

Als partner van Platform31 profiteert u van onze specifieke dienstverlening:

  • Inspiratie, kennis en netwerk voor alle medewerkers: Platform31 organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten exclusief voor partners. Bijvoorbeeld stadsafari’s en de jaarlijkse netwerkdag Dag van Stad en Regio.
  • Voorhoede bij nieuwe ontwikkelingen: Platform31 organiseert jaarlijks meerdere expertmeetings over actuele thema’s of nieuwe invalshoeken in economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en sociale vraagstukken. Als partner wordt u uitgenodigd voor een of meerdere verdiepende avondsessies, inclusief diner.
  • Als partner bent u in de lead om tijdens de zogenaamde Hartige Happen een onderwerp te agenderen. Platform31 faciliteert voor u de avond en zorgt voor een divers gezelschap van strategische experts.
  • YURPS-netwerk: jonge medewerkers kunnen deelnemen aan het Young Urban & Regional Professionals netwerk. YURPS biedt een divers programma waar jonge professionals ervaringen uitwisselen, competenties ontwikkelen, deelnemen aan inhoudelijke trainingen en hun netwerk vergroten.
  • Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief: met nieuws, achtergronden, opinie en debat over stedelijke en regionale vraagstukken. Als partner kunt u via een blog in deze nieuwsbrief uw visie op een vraagstuk delen met ons uitgebreide netwerk van 33.000 vakgenoten.
  • Vaste contactpersoon en ondersteuning kennisvragen: partners van Platform31 kunnen kennisondersteuning vragen en gericht aansluiten bij de verschillende programma’s en activiteiten rondom actuele trends en vraagstukken in stad en regio.
  • Korting op langlopende activiteiten: een groot deel van de kennisactiviteiten voor partners is kosteloos. Voor grotere en langer lopende activiteiten vragen we soms een vergoeding waarbij partners korting krijgen.
  • Kennis van en invloed op rijksbeleid: Platform31 staat in nauw contact met de ministeries. Daardoor zijn we vaak als één van de eersten op de hoogte van ontwikkelingen. Als onafhankelijke partij worden we regelmatig gevraagd om rijksbeleid te toetsen in de praktijk, bijvoorbeeld via experimenten of pilots. Daar waar inhoudelijke kennis matcht, trekt Platform31 samen op met haar partners die koploper zijn.
  • Synergie in het netwerk: Platform31 brengt vragers en aanbieders van kennis samen en zorgen ervoor dat vraagstukken en dilemma’s worden gekoppeld aan de denkkracht en het probleemoplossend vermogen van ons partnernetwerk. Als partner van Platform31 kunt u daaraan bijdragen én van meeprofiteren.
HH-48799165