nieuws

Effecten van beleid in wijken monitoren

Dinsdag 20 januari kwamen onderzoekers en wijkprofessionals bijeen voor de studiedag Effecten monitoren van wijkbeleid. Hoogleraar Pieter Hooimeijer gaf de deelnemers mee dat samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers van cruciaal belang is en dat het de effectiviteit van beleid vergroot. Daarnaast deed hij aanbevelingen voor een goede monitor en effect-analyse. Lees meer

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn vandaag gepresenteerd. Lees meer

“De vrijblijvendheid is voorbij”

"Ik adviseer gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties niet te wachten totdat de herziene Woningwet daadwerkelijk van kracht is. Ga nu al met je partners het gesprek aan en zoek elkaar op." Lees meer

Filosofen agenderen de stad: De stad moet op zoek naar haar plaats

Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even afstand nemen. Vanuit Agenda Stad zijn vijf vooraanstaande auteurs gevraagd om een filosofisch essay over de ontwikkeling van onze steden. Deze editie, de stad moet op zoek naar haar plaats, door Jan-Hendrik Bakker, filosoof, auteur, docent en journalist. Lees meer

“Bij clusterorganisaties draait het vooral om vertrouwen en het verbinden van partijen”

In de publicatie Cluster Governance komen elf deskundigen aan het woord die bij clusters en clustervorming betrokken zijn. We spreken Thomas Grosfeld (VNO-NCW en MKB Nederland) over clusterorganisaties, beleidsconcurrentie en het stimuleren van innovatie. Lees meer

MKBA anders inzetten

Op 29 januari promoveert VerDuS-onderzoeker Els Beukers aan de UvA. Voor complexe, ruimtelijk-infrastructurele plannen is het instrument MKBA volgens haar aan verbetering toe, om ook aspecten zoals leefbaarheid mee te laten wegen. Lees meer

Tweede Eo Wijers Transitiemarkt oogst veel belangstelling

Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, adviseerde de teams die deelnemen aan de Eo Wijersprijsvraag steun te organiseren voor het proces van energietransitie en daarbij nieuwe wegen in te slaan. Lees meer

Home

agenda

Uitnodiging_seminar_ijvd_internal_thumb_small-1421075269

Seminar waterveilig en klimaatbestendig inrichten

Kks_slotcongres_smal_internal_thumb_small-1418382090

Werkconferentie ‘Ken de stad! Samenwerken aan krachtige steden’

Kookstudios_internal_thumb_small-1421183373

Samen werken aan (provinciale) Omgevingsvisies

Wonen__welzijn__zorg_internal_thumb_small-1417597459

Leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg

Emerald-delfgauw_4_internal_thumb_small-1408632690

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen

Teeb-stadkopie_internal_thumb_small-1421238175

Kick-off TEEB-stad

Mkba-info_internal_thumb_small-1379577483

MKBA basiscursus

Prestatieafspraken_internal_thumb_small-1418738784

Community of Practice Prestatieafspraken corporaties en gemeenten Nieuwe Stijl

publicaties

All-inclusive

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn vandaag gepresenteerd. Lees meer

Cluster Governance

In deze publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen. Lees meer

Quickscan kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden

In deze quickscan zijn ruim 60 recente rapporten, position papers en visies over de toekomst van winkelgebieden en binnensteden geanalyseerd en samengevat in 10 pagina’s met kansen en knelpunten. Het document vormt daarmee een analyse van de laatste jaren onderzoek en belangenbehartiging rondom de toekomst van winkelgebieden en binnensteden. Lees meer

Help mij het zelf te doen

Het standpunt in dit essay is tweeledig. Ten eerste verdedigen we de stelling dat actief burgerschap volgens ons niet kan floreren zonder een actieve inbreng van overheid en professionele instanties. Ten tweede is het belangrijk om bij die inbreng gebruik te maken van de toenemende kennis over ‘wat werkt’ bij de professionele begeleiding van actief burgerschap. Lees meer

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks

In coproductie met de deelnemers aan de Leergroep ‘Ontwikkelend beheer in jaren ’70 en ’80 wijken’ is een publicatie geschreven over de concrete handelingen van ontwikkelend beheren, geïllustreerd met praktijkcases. Ook gaat de publicatie in op de competenties die deze werkwijze vraagt van professionals en organisaties. Lees meer

Loshouden en meemaken

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger. ‘Loshouden en meemaken’ is een uitdagende opdracht voor een in maatschappelijke beweging participerende overheid. Lees meer

Senioren in beweging

Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen van senioren in beeld en bekijkt deze vanuit het perspectief van de corporatie en die van de seniore huurder. Lees meer


blog

Je zult het maar hebben!

Frank Wassenberg

Of u even € 50.000 wilt overmaken voor herstel van de fundering. Gevalletje pech gehad.

Lees verderVolg Platform31 op twitter

twitter.com/platform31