Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Wonen, ruimte en leefbaarheid

06 10 15 67 08

In een klein land als Nederland zijn we gewend zorgvuldig met de ruimte om te gaan en om continu ons land te verbouwen. Nederland is nooit af en we moeten telkens inspelen op nieuwe ontwikkelingen tijdens de verbouwing. Maarten Hoorn zet graag zijn tanden in die nieuwe, complexe vraagstukken. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de toenemende én veranderende vraag naar woningen in combinatie met andere eisen aan mobiliteit, de verduurzaming van ons land of andere economische patronen voor de inrichting van ons land? Wat betekent dit voor de stad? Of juist voor krimpgebieden? En houden we wel rekening met iedereen bij onze verbouwplannen?

Als themacoördinator Verstedelijking en transformatie werkt Maarten aan uiteenlopende ruimtelijke projecten, onder andere rondom verstedelijkingsvraagstukken, gezondheid, klimaatadaptatie, de Omgevingswet en de verbinding tussen stad en platteland. Ook is hij verantwoordelijk voor het programma Stedelijke Transformatie. Maarten is een veelzijdige en breed geïnteresseerde projectleider. Hij houdt altijd overzicht en ziet snel kansen voor verbindingen tussen verschillende schaalniveaus en andere thema’s en domeinen in projecten. Want het liefst zet hij de opgedane kennis zo breed mogelijk in, dus ook bij andere projecten en praktijken. Dankzij zijn altijd positieve instelling, rustige uitstraling en oog voor de verschillende betrokkenen wekt Maarten snel vertrouwen. Hij is flexibel, kan trends vertalen naar concrete handelingsperspectieven en kan de zaken met het juiste gevoel en humor benaderen.

Maarten is opgeleid als planoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkte eerder bij het sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau Intraval aan antwoorden op sociale vraagstukken. Bij Rho adviseurs adviseerde hij daarna als projectleider over uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen.

Maarten Hoorn op platform31.nl