Download

Pdf, 3,6 MB

×

Download bestand

Abonneren Update Wonen en zorg

De Update Wonen en zorg houdt u 6 x per jaar op de hoogte van de uitkomsten en ervaringen naar aanleiding van onze studies, experimenten en leerkringen. Met nieuws, interviews, publicaties en een agenda.

* VerplichtWoonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

Nederland vergrijst. Tellen we nu 2,3 miljoen 65-plussers, in 2040 zijn dat er 3,3 miljoen. Hoe sluit de woonvoorraad aan op een vergrijzende bevolking? Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden – variërend van aantrekkelijke ‘empty nest’-woonconcepten, die ouderen verleiden door te stromen uit hun eengezinswoning, tot woonvormen gericht op langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in nabijheid. Maar het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Wat zijn voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Platform31 ordent aan de hand van de tien woonprofielen voor senioren de dertig voorbeelden die zij online portretteerde.

Gewenste woon(zorg)producten op seniorenmarkt

Vanuit het perspectief van de ouderen is er nog weinig echt gekeken wat voor hen aantrekkelijke woonproducten zijn op de woningmarkt. Dat senioren nauwelijks verhuizen leidt tot een vertraagde activiteit bij overheden en marktpartijen om woningen voor ouderen te programmeren en te realiseren. Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan.

Koppeling dertig praktijkvoorbeelden aan de tien woonprofielen

In deze publicatie koppelen we de dertig portretten van recent gerealiseerde wooninitiatieven uit het kennisprogramma Woonvarianten senioren aan de aan de tien woonprofielen van senioren. Dit levert een ordening op van een meer ‘vraaggerichte kijk’ vanuit senioren, maar ook als toets voor de tien profielen zelf – zijn ze terug te zien in de praktijk en wat is het dan concreet. Sommige van de voorbeelden zijn duidelijk in een van de profielen met de achterliggende leefstijl te plaatsen, maar bij anderen zijn ze meer hybride te interpreteren. Het woonconcept heeft dan elementen van een of twee andere woonprofielen. De recent geportretteerde woonconcepten laten zien wat gewenste voorbeelden zijn die we onder beleidswoorden als geclusterde woonvormen, seniorwoningen, levensloop geschikt of ‘het wonen met een plus’ moeten verstaan. Met deze slag hopen wij beleidsstrategen een breder en onderbouwd perspectief te bieden op de wensen en behoefte van de seniore doelgroepen die ook mooi willen wonen.

Bekijk ook onze andere publicaties

  • Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?
    Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. In deze publicatie is onderzoek gedaan naar knelpunten, geleerde lessen en oplossingsrichtingen rond woonvarianten voor senioren.
  • Woonprofielen senioren – verdieping op gebiedsniveau
    Wat zijn woonwensen van senioren en welke woonproducten sluiten daarop aan? Aansluitend bij een eerdere analyse van de woonwensen van senioren is in deze publicatie een verdieping gemaakt naar gebiedsniveau. Welke woontypen en woonomgeving wensen de inwoners? En welke woonvariaties in de gemeente/wijk kunnen senioren ertoe bewegen te verhuizen?

Geclusterde woonvormen

Het nieuwe kabinet benoemt in het programma Wonen en zorg voor ouderen (WOZO) de urgentie om woningen voor senioren (nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorg thuis) te bouwen. Het opnemen van taakstellende aantallen woningen voor senioren draagt ertoe bij dat partijen in beweging komen om deze productie te realiseren. Om in te spelen op de woonvraag van senioren is het nodig dat deze woonvormen veel meer kwalitatief worden geladen. Dit biedt kansen voor collectieven om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten.

Naast opgaven op rijksniveau is het ook gewenst om in de lokale woon(zorg) visie en -programmering geclusterde woonvormen als wooninnovatie, Cpo of groepswonen steviger te positioneren. Gemeenten hebben dan houvast om te sturen en ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar locaties en financieringsmogelijkheden.

Cover woonvarianten voor senioren 30 praktijkvoorbeelden