Wonen en zorg in het volkshuisvestingsprogramma

Handreiking voor het opstellen van een woonzorgvisie

12 maart 2024
Wanneer het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in werking treedt, moeten gemeenten een volkshuisvestingsprogramma opstellen met een visie op wonen en zorg, die in lijn is met het Wmo-beleidsplan. Om beleidsmakers bij gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij deze opgave, biedt deze handreiking inzicht in wat het wetsvoorstel van hen vraagt bij het maken van integrale woonzorgafspraken binnen het volkshuisvestingsprogramma.

Zelfstandig blijven wonen

Voor steeds meer mensen is het moeilijk passende woonruimte te vinden. Sommige mensen hebben nog minder kansen, omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden. Zij zijn afhankelijk van zorg of begeleiding, of moeten hun leven (opnieuw) opbouwen. Denk aan studenten, uitstromers uit instellingen, dak- en thuisloze mensen en arbeidsmigranten. Deze mensen behoren tot de ‘aandachtsgroepen’ op de woningmarkt, omdat zij elkaar op dit moment verdringen en concurreren met regulier woningzoekenden om de schaarse betaalbare woningen.

Een deel van deze groepen heeft tijdelijk of structureel zorg en/of ondersteuning nodig. Deze mensen willen niet verhuizen naar waar zorg geboden kan worden, maar blijven graag wonen waar ze al wonen. Maar of het zelfstandig wonen een ´succes´ zal zijn, hangt af van de mate waarin burgers ondersteund worden. Waar de een aanpassingen in de woning nodig heeft, is er voor de andere een dagelijkse structurering nodig of ondersteuning van de mantelzorg. Dit vraagt om een variatie in woonvormen en soms ook een arrangement aan zorg en/of ondersteuning.

Om te zorgen voor voldoende woonruimte woonvormen met zorg en/of ondersteuning, hebben veel gemeenten de afgelopen jaren met hun samenwerkingspartners een woonzorgvisie opgesteld. Dit document verwoordt de beleidsvoornemens op het fysieke en sociale domein. Wanneer de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking treedt, dienen gemeenten een volkshuisvestingsprogramma op te stellen met een visie op wonen en zorg, die in lijn is met het Wmo-beleidsplan.

Inhoud handreiking

In deze handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod:

Waarom?

  • Context: Dit hoofdstuk beschrijft de programma’s ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Ook komt het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting aan bod. Het hoofdstuk sluit af met de planning.
  • Aandachtsgroepen: Aandachtsgroepen, wettelijk urgenten, overige urgenten… Dit hoofdstuk geeft een definitie van de verschillende groepen en beschrijft hun onderlinge relatie.

Wat?

  • Woonzorgvisie: Met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting wordt de woonzorgvisie een onderdeel van het gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma. Maar wat is het?
  • Huisvestingsverordening met urgentieregeling: Ook een huisvestingsverordening met urgentieregeling en regionale verdeelafspraken is opgenomen in het wetsvoorstel. Wat houdt het in?
  • Afwegingskaders: Een afwegingskader is geen verplichting vanuit het wetsvoorstel, maar wordt vaak tegelijkertijd met of net na het opstellen van een woonzorgvisie opgesteld. Steeds meer gemeenten stellen er een op.

Hoe?

  • Samenwerking en afstemming: Hoe gaan gemeenten en andere partijen aan de slag? In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de interne samenwerking binnen gemeenten, de intergemeentelijke afstemming en die met ketenpartners en inwoners.
  • Proces en fasering: Om een proces van overleg tot besluitvorming te doorlopen is een procesorganisatie en een heldere fasering nodig.
  • Analyse en monitoring: Om inzicht te krijgen in de opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg voeren gemeenten een woonzorganalyse uit. Door monitoring houden zij de voortgang in de gaten.
Wonen en zorg in het volkshuisvestingsprogramma

Wonen en zorg in het volkshuisvestingsprogramma

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

In deze publicatie gaan we in op de inhoud van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting en de lagere regelgeving die daarmee samenhangt. Het wetgevingstraject loopt nog. Het wetsvoorstel is in maart 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kan zijn dat het wetgevingstraject tot andere uitkomsten leidt, dan nu staat beschreven in deze handreiking.

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan