Thema: Toekomstbestendige woningmarkt

In 2020 blijft de vraag naar woningen toenemen als gevolg van een groeiend aantal inwoners, veranderende huishoudens, veranderende woonwensen, lage rente en gestegen inkomens. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod, zowel in stad als regio. De gevolgen zijn snel stijgende huizenprijzen, een stagnerende doorstroming, een tekort aan vrijesectorhuurwoningen en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dit roept zowel vragen op over hoe we de woningbouwproductie kunnen versnellen als over de wijze waarop we de schaarse vrijkomende woningen verdelen. Vooral kwetsbare groepen in de wijk kunnen niet altijd toegang vinden tot de woningmarkt en zoeken hun toevlucht in vakantieparken of op straat.

Een gedeelde visie op het wonen kan de werking van de totale woningmarkt verbeteren en de wooncrisis het hoofd bieden. Hiervoor agendeert Platform31 met betrokken partners de knelpunten en zoekt vernieuwende oplossingsrichtingen gericht op samenhang tussen sociale sector en markt, vereenvoudigde regelgeving en instrumenten, financieel inzicht en sturing op verschillende schaalniveaus. De projecten dragen bij aan de SDG’s ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘ongelijkheid verminderen’. Voor het realiseren van een gezonde(re) woningmarkt zijn wellicht ongebruikelijke maatregelen nodig. Platform31 stelt heilige huisjes ter discussie en levert input voor de beleidsagenda van volgende kabinetten.

Woning blauw

Kennisdossiers

Een kennisdossier bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema: