Download

×

Download bestand


Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

Sinds 2009 is er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen, samenwerkingsverbanden van gemeenten, justitie en zorgpartijen. Veel van de veiligheidshuizen zijn ontstaan vanuit lokale initiatieven. In de loop der jaren hebben zij zich ontwikkeld tot centra waar de hardnekkige problematiek van onder meer veelplegers, multiprobleem gezinnen, criminele jeugdigen en plegers van huiselijk geweld wordt gecoördineerd. Daarvoor is goede samenwerking tussen ketenpartners essentieel.

Aanvulling op eerder onderzoek

Op verzoek van twee steden (Rotterdam en Leiden) werd in opdracht van Platform31 in de periode 2009-2013 onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking. Dit onderzoek was geconcentreerd op de aanpak van veelplegers. De resultaten van dat onderzoek zijn in 2012 gepubliceerd in een beleidsgerichte samenvatting (Vos et al, 2012). Het nieuw verschenen werkboek is een aanvulling op dit rapport. Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen en is bedoeld voor reflectie, intervisie en training Daartoe brengt het boek de voor de praktijk meest relevante theorieën en praktische voorbeelden samen.

Thema’s

Dit werkboek is opgebouwd rond de vier thema’s die voor een goede aanpak belangrijk blijken te zijn en die ook genoemd zijn in de hiervoor genoemde publicatie:

  1. de (h)erkenning dat er sprake is van een structureel probleem omdat veelplegers complexe problemen hebben; wij hebben dat geduid als ‘onmogelijke levens’
  2. het omgaan met botsende logica’s van de systemen van zorg en justitie
  3. het belang van ruimte voor en rugdekking voor eigenzinnige professionals
  4. een goede procesgang en triage om te zorgen dat de hoeveelheid casussen werkbaar is.

Aan elk van deze thema’s is een hoofdstuk gewijd.

Weerbarstig

De thema’s ‘onmogelijke levens’ en ‘botsende logica’s’ hebben vooral als functie dat zij inzichtelijk maken waarom het werken met deze doelgroep zo weerbarstig is. Zij maken zichtbaar wat de mogelijkheden en begrenzingen zijn van het werken met die doelgroep. En wat de specifieke problemen zijn van samenwerken over de grenzen van de domeinen van zorg en justitie Zij bieden houvast voor reflectie op de weerbarstigheid van het werk. De thema’s ‘eigenzinnige professionals’ en ‘het coördinatie-vraagstuk’ zijn er vooral op gericht om oplossingsrichtingen aan te dragen voor de versterking van de aanpak van veelplegers. Die oplossings-richtingen worden gevonden in het versterken van de professionele vaardigheden van samenwerking over de grenzen van deze domeinen en het inrichten van processen voor goede toeleiding en triage van casussen, zowel op het operationele niveau als op het beleidsniveau.