Download

×

Download bestand

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

Kennisdossier corporatieleerkring

Auteurs: Annette Duivenvoorden, Netty van Triest, Hilda Kooistra (Platform31), Penny Senior, Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)

De komende jaren zullen 100.000 ouderen zelfstandig thuis blijven wonen in plaats van naar een verzorgingshuis te gaan. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Een groot deel van deze zorgdoelgroepen wonen of komen te wonen in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen.

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelden de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen met steun van FLOW om corporaties te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen. Wat is de benodigde functionele kwaliteit en welke beheermaatregelen kan een corporatie treffen?

Het kennisdossier Langer zelfstandig wonen – de opgave voor corporaties bundelt de informatie die in de leerkring is geagendeerd. Het levert een bijdrage aan het antwoord op de vraag: langer zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen, wat vraagt dit van een corporatie?

Vijf thema’s komen in het kennisdossier aan de orde:

 1. De opgave voor corporaties
  De duiding van de beleidscontext van de drie decentralisaties en het langer zelfstandig wonen, de gevolgen voor corporaties van het scheiden van wonen en zorg en de rol die corporaties hierin (kunnen) nemen.

 2. Gebiedsgericht werken: wat en hoe?
  Het wijk/buurtgericht werken staat centraal en er wordt ingezoomd op de samenwerking van de corporatie met de gemeente en het sociaal wijkteam.

 3. De vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen
  Verdieping in de kwetsbare zorgdoelgroepen en wat zij vragen in beheer en arrangementen en het leefbaar en vitaal blijven van complexen.

 4. Nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij
  Welke nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, het aanbieden van arrangementen en het verkennen van ontwikkelkansen voor transformatie, waarbij ingespeeld wordt op initiatieven van burgers.

 5. Kwaliteit van de voorraad
  Normeren van de woningvoorraad (keurmerken, nieuwbouw/bestaand, toewijzen van levensloopbestendige woningen), aansluiting met de WMO-convenanten en het verkleinen van de mismatch in de woningvoorraad.
Langer zelfstandig wonen

Lees ook

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Blog Annette Duivenvoorden

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren momenteel nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet.

Lees verder