Download

Pdf, 110 kB

×

Download bestand

Intentieverklaring wooncoöperatie

Verkenning oprichting wooncoöperatie door wooninitiatief en woningcorporatie

Een wooncoöperatie wordt formeel opgericht als ze woningen in eigendom of zelfbeheer krijgt. Maar aan dit moment gaat een heel proces vooraf waarin al veel georganiseerd moet worden. Een van de lessen van de afgelopen jaren is dat eerst met een klein groepje alles uitdenken zelden werkt. Voor een succesvolle uitkomst is het belangrijk dat potentiële bewoners en andere stakeholders deel uitmaken van de zoektocht, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo ontstaat een gedragen proces dat tegen een stootje kan.

Heldere afspraken

Voor veel wooncoöperaties in oprichting is de corporatie die de woningen bezit een cruciale partner. Onder de Woningwet moeten corporaties initiateven voor wooncoöperaties de ruimte geven en financieel ondersteunen bij het opstellen van hun plan. Vanuit de wet zijn er echter geen kaders voor het proces gegeven, waardoor het vaak vrijblijvend is en erg lang kan duren – wat weer tot wederzijdse frustraties leidt. Heldere afspraken over en weer zijn nodig om de vaart erin te houden en constructief stappen te maken. Om initiatieven en corporaties hierbij te helpen, stelde Platform31 een sjabloon op voor een intentieverklaring voor de verkenningsfase van een wooncoöperatie. Het document markeert de start van het proces en legt de motivatie, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verkenning vast. Dit voorkomt misverstanden in een later stadium en brengt structuur aan.

Geen bindend contract

De intentieverklaring is geen bindend contract en verplichten noch initiatief noch de corporatie tot de oprichting van een wooncoöperatie. Zaken als vorm, inrichting, begroting zullen terugkomen in het op te stellen coöperatieplan. Met de intentieverklaring spreken beide partijen uit onder welke condities ze daar serieus samen aan werken. Het is een levend document dat initiatiefnemers en corporaties uitdaagt in gesprek te gaan en te blijven, zowel met elkaar als de eigen achterban en organisatie. Zo draagt het ook bij aan het benodigde commitment en vertrouwen.

Wooncooperatie