Download

Pdf, 800 kB

×

Download bestand

Huurders blijven(d) aan de knoppen

Eerste resultaten na anderhalf jaar pilotprogramma

Auteurs Vera Beuzenberg, Hanneke Schreuders, Anne-Jo Visser (Platform31)

Bij veel huurdersorganisaties heerst een gebrek aan contact met de achterban, beperkte slagkracht en professionaliteit om een gelijkwaardige gesprekspartner van de corporatie te zijn. Tegelijkertijd veranderd de mentaliteit van huurders. Zij zijn beter in staat om zelf dingen op te pakken en steeds meer van hen willen niet meer dat instanties alles voor hen regelen. Steeds meer huurders willen de regie over hun wooncomplex en woonomgeving. Deze signalen vormde voor Platform31 aanleiding om huurders én corporaties te helpen in hun zoektocht naar nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid bij beleid, beheer en buren. In het pilotprogramma experimenteerden acht corporaties en huurderorganisaties met vernieuwende en versterkende vormen van huurderbetrokkenheid.

Platform31 evalueerde de pilots en onderzocht of de vernieuwende vormen bij beleid leiden tot effectievere input en meer draagvlak. Voor de pilots die hun huurderbetrokkenheid bij beheer vernieuwden onderzocht Platform31 of ze leiden tot meer sociale contacten tussen huurders en of huurders meer tevreden worden over de corporatie, hun woonomgeving en hun woning.

De nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid in de vier beleidspilots zorgen ervoor dat er meer via co-creatie wordt samenwerkt tussen de corporatie en de huurders(organisatie) en dat daarbij input wordt opgehaald bij een bredere groep huurders. Ze maakten procesafspraken met elkaar over de manier waarop ze input ophalen, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe ze deze input vervolgens gebruiken in het beleidsvormingsproces.

Huurders die betrokken zijn bij (sociaal)beheeractiviteiten door mee te denken aan wat nodig is – of die daadwerkelijk een rol spelen in de uitvoering van beheertaken – zijn over het algemeen tevreden. In de meeste pilots verbeterde de directe woonomgeving en hebben actieve huurders meer sociaal contact door gezamenlijke activiteiten. Zij hebben onderling meer contact en zij spreken vaker andere huurders die langslopen om een praatje te maken.

Voorkant Huurders aan de knoppen

Lees ook

het nieuwsbericht Huurders denken graag mee!