Thema: Energietransitie

Platform31 gaat aan de slag met het thema Energietransitie. Op deze pagina vindt u het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

De energietransitie draait niet om techniek alleen. Het is een maatschappelijk veranderingsproces waarbij mensen en samenhang centraal staan. De afspraak in het Nederlandse Klimaatakkoord om te komen tot een CO₂ reductie van 49 procent in 2030 en 90 procent in 2050, vraagt om een maatschappelijk veranderingsproces. De opgave is echter dermate complex dat op alle niveaus een samenspel noodzakelijk is tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het vergt een stevige regie die zich in 2020 vooral vertaalt in regionale energiestrategieën en gemeentelijke transitievisies warmte; nieuwe sturingsmodellen die worden omgeven met onzekerheden. Tegelijkertijd wordt er ook al gestart met de uitvoering, bijvoorbeeld in de proeftuinen aardgasvrije wijken. ‘Learning by doing’ leidt tot succesverhalen en maakt tegelijkertijd duidelijk waar de belemmeringen zitten. Het duurzaamheidsprincipe van foutvriendelijkheid, zoals Ernst von Weizacker deze in de jaren ’80 introduceerde, blijft hiermee sterk relevant. ‘Leren van je fouten staat hierbij centraal’.

Voor Platform31 is de energietransitie behalve een technisch, ook een maatschappelijk proces. Het thema toont sterke verwantschappen met andere thema’s binnen het bredere programma duurzaamheid, zoals klimaatadaptatie en circulaire economie. Net als bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn veel thema’s onderling met elkaar verbonden en verweven. De opgave voor Platform31 ligt er in om deze onderlinge verbondenheid in de uitvoeringspraktijk van het Klimaatakkoord verder te versterken met kennisontwikkelingsprogramma’s.

Daarbij maakt Platform31 niet alleen de verbinding tussen de verschillende thema’s en activiteiten maar ook tussen de verschillende organisaties die actief zijn binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Doel daarvan is te komen tot een gebalanceerd samenspel tussen deze organisaties, in een gedragen en dynamische regie en in een verankerde governancestructuur. Alleen dan komen de werkelijke veranderingen tot stand

Lees meer