Download

pdf, 2,2 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk, verzamelt kennis over welke plus nodig is om niet alleen langer, maar ook beter thuis te wonen.

Woonprofielen senioren - verdieping op gebiedsniveau

Wat zijn woonwensen van senioren en welke woonproducten sluiten daarop aan? Vanuit de behoefte meer zicht te krijgen in de woonwensen van senioren werd vorig jaar een analyse uitgevoerd. Deze analyse is als publicatie Woonprofielen van senioren in juli 2020 gepubliceerd. In deze aanvullende rapportage wordt een verdieping gemaakt naar gebiedsniveau. Wat betekent deze analyse als je deze toepast op een gebied? Waaruit bestaat de woonvraag? Wat is de ruimtelijke verdeling? Hoe verhouden vraag en het bestaande aanbod zich tot elkaar en wat kun je er vervolgens mee?

Voor twee gebiedscoalities uit het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk is een gebiedsanalyse gemaakt: Prinsenland / Het Lage Land in Rotterdam als jaren 60 wijk en het Naaldhorstterrein in Naaldwijk in de gemeente Westland als kleinere kern. Om te voldoen aan representativiteit van respondenten uit de Grote Omgevingstest voor het gebied, ontwikkelde Springco een voorspelmodel. Daarmee konden de woonprofielen naar dit gebiedsniveau doorvertaald worden. De analyse laat op lokaal niveau op kaart zien welke woontypen en woonomgeving de inwoners zouden wensen. Ook geeft het een inkijk in welke woonvariaties in de gemeente/wijk senioren ertoe kunnen bewegen te verhuizen.

cover-verdieping-op-gebiedsniveau