Download

×

Download bestand

Vier bedrijfsmodellen voor de plint

In Nederland staan 1.300 verzorgingshuizen. Veel van de huizen maken een verouderde indruk, maar onderzoek heeft uitgewezen dat veel van die huizen in een lange termijnbehoefte voorzien. Onder invloed van de vergrijzing ontstaat steeds meer vraag naar relatief kleine woningen in een veilige omgeving met een hoog serviceniveau. Een groot deel van de huidige verzorgingshuizen kan daarom dienst blijven doen als woon- en leefplek voor kwetsbare ouderen. Het experiment All-inclusive pension is opgezet voor een verkenning naar dit concept en het verdienmodel.

Nu de AWBZ het verzorgingshuis niet meer financiert, moeten de kosten van accommodatie en personeel op een ander manier worden gedekt. Dit kan in de eerste plaats door de gebruiker zelf: eigen inzet of wat meer betalen voor de wekelijkse activiteit. De nieuwe financiële puzzel moet ook worden gelegd door verschillende belanghebbers: de zorgondernemer, woningcorporatie en gemeente.

De Wijkplaats maakt op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension een studie naar alternatieve financiering voor de plint. Vier archetypen zijn gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven, met bovendien een inschatting van de omzet die minimaal nodig is om dit model in de praktijk te brengen.

De vier bedrijfsmodellen:

  • Van en voor de buurt; exploitatie van de plint door een vrijwilligersgemeenschap.
  • All-inclusive; exploitatie van de plint door een zorginstelling of hoteliers op basis van een integraal servicearrangement.
  • Gezond en gemakkelijk; exploitatie van plint als voorzieningencluster rond gezondheid, wellness en horeca.
  • Sociale Onderneming; exploitatie van plint door een integrale aanbieder van services rond zorg, werk en welzijn.

De studie brengt routes voor een alternatieve bekostiging van de functie van de plint in beeld. Het is daarmee een vertrekpunt voor een dialoog tussen betrokkenen: zorginstelling, corporatie, opleidingen, gemeente, de buurt en innovatieve maatschappelijk ondernemers. De decentralisatie van de langdurige zorg heeft als doel om lokaal effectieve en efficiënte combinaties te maken. Deze vier bedrijfsmodellen laten de kansen zien voor de ontwikkeling van de plint van het verzorgingshuis.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

www.platform31.nl/langerthuis

Of kijk voor meer informatie over het experiment All-inclusive Pension op:

www.platform31.nl/allinclusive
vier bedrijfsmodellen - cover wr