Download

Pdf, 4,2 Mb

×

Download bestand

Vernieuwende participatie Vreewijk

Balans opmaken in twee essays

Auteurs Radboud Engbersen en Tineke Lupi

In de publicatie Vernieuwende participatie Vreewijk staan de inspanningen centraal van woningcorporatie Havensteder om de bewonersparticipatie in het karakteristieke Rotterdamse tuindorp Vreewijk te vernieuwen. Platform31 heeft de afgelopen drie jaar nauwgezet gevolgd hoe woningcorporatie Havensteder daar inhoud aan gaf en met tal van betrokkenen gesproken. In twee essays maken we de balans op en introduceren we het begrip ‘slow housing’. Bij bewonersparticipatie draait het in de kern om het investeren in onderlinge relaties, oog hebben voor het juiste tempo van veranderingen en het aanwezig en aanraakbaar zijn als professionals. Dat heeft de casus Vreewijk ons geleerd. Het zijn lessen die ook relevant zijn voor situaties elders waar corporaties voor de opgave staan zo adequaat mogelijk vorm en inhoud te moeten geven aan bewonersparticipatie.

Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk

Nog niet zo lang geleden waren bewoners en de corporatie in een felle strijd verwikkeld over het behoud van het tuindorp en het afwenden van sloop. In 2011 werd de strijdbijl begraven en kwam er een verbeterprogramma. Uitgangspunt werd het principe van ‘behoud tenzij’. Woningen worden gerenoveerd, tenzij sloop om technische of financiële redenen onvermijdelijk is. Corporatie en bewoners staan voor de opgave dit ambitieuze verbeterprogramma, binnen de financiële realiteit van nu, samen tot een goede einde te brengen. De eerste stappen zijn gezet met de renovatie van de woningen aan het Reigerpad en de Weimansweg. Bewoners zijn bij deze opknapbeurten actief betrokken geweest. Er wacht nog heel veel werk om in goed overleg en samenspraak invulling te geven aan de verdere vernieuwing van Vreewijk, maar de basis voor goede samenwerking is in de achterliggende periode gelegd.

Stimuleren maatschappelijk initiatief

Havensteder heeft de achterliggende jaren niet alleen geïnvesteerd in het vernieuwen van de formele medezeggenschap bij de fysieke herstructurering, maar ook in het stimuleren van maatschappelijk initiatief. In Vreewijk zien we dat een traditionele sociale infrastructuur is weggevallen. Zaken als onderling contact, gezelligheid, ontmoeting, het omkijken naar elkaar, zijn in handen gelegd van de bewoners van Vreewijk en hun informele organisatie en netwerken. Deze publicatie maakt duidelijk dat woningcorporatie Havensteder bij het faciliteren, ondersteunen en mobiliseren van netwerken van bewoners een sleutelrol vervult. Zo zet Havensteder binnen grenzen commercieel vastgoed en gewone woningen in voor maatschappelijke functies en levert daarmee een bijdrage aan het ondersteunen van maatschappelijk initiatief. Een leefbare wijk is niet alleen een wijk die heel, schoon en veilig is, maar ook een wijk waar mensen elkaar (een beetje) kennen en (een beetje) naar elkaar omkijken. Het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden, zeker in een vergrijzende wijk waar veel kwetsbare bewoners langer thuis zullen en moeten blijven wonen.

Voorkant publicatie vernieuwende participatie Vreewijk

Vreewijk, kroniek van een herstructurering

Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk staat aan de vooravond van een omvangrijke ingreep: in de komende 15 jaar gaat woningcorporatie Havensteder in de wijk ruim 1300 woningen renoveren, restaureren of vervangen door nieuwbouw. Daarbij worden ook straten, pleinen en binnenterreinen aangepakt.

Sinds 2008 maken Het Portaal en BuroB een serie korte films over de vernieuwing van deze bijzondere wijk.