Download

×

Download bestand

Logo WijkWijzer

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Toename rijksbudgetten voor de gebiedsgerichte aanpak

Financieringsstromen van het Rijk richting de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden

Met de Regio Deals en het Volkshuisvestingsfonds liet het Rijk de afgelopen jaren een toenemende betrokkenheid zien in diverse gebiedsgerichte regelingen. Daarna volgden meer financieringsstromen die ondersteunend kunnen worden ingezet voor een brede wijkaanpak. In dit artikel delen we de conclusies van een eerste beknopte inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier kunnen worden ingezet voor brede opgaven. Stimuleert deze vorm van financieren een brede, integrale wijkaanpak gericht op de leefwereld van bewoners of werkt het juist een sectorale benadering in de hand?

Landelijke aandacht voor een brede gebiedsgerichte aanpak in de meest kwetsbare wijken van Nederland is terug van weggeweest. In het nieuwe regeerakkoord staat: “Om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan […] komt er een brede, domeinoverstijgende wijkaanpak ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid.” Experts pleiten al langer voor een integrale werkwijze, waarbij ontschotting van beleidsdomeinen, budgetten en samenwerking tussen stedelijke partners moeten helpen om de groeiende kloof te dichten.

De inventarisaties tonen aan dat gebiedsgerichte financiële regelingen verschillend landen in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden.

  • Rotterdam-Zuid springt er qua totaalbedrag bovenuit, Amsterdam Zuidoost, Zaandam Oost en Den Haag Zuid-West weten ook veel gebiedsgerichte middelen naar zich toe te trekken.
  • Amsterdam Nieuw-West en Nieuwegein Centrale As ontvangen de minste gebiedsgerichte middelen. Op basis van het bedrag dat de gebieden krijgen per inwoner ontstaat echter een ander (meer gelijkmatig verdeeld) beeld, met Lelystad Oost bovenaan.
  • Het overgrote deel van de gebiedsgerichte financieringsstromen wordt besteed binnen de domeinen duurzaamheid en wonen, en daarna onderwijs en werk. De besteding op de andere domeinen komt vooral voort uit de Regio Deals, die – in tegenstelling tot de andere gebiedsgerichte financieringsstromen – wél een bredere domeinoverstijgende wijkaanpak stimuleert.