Meer informatie

Download

Pdf, 1,3 MB

×

Download bestand

Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

Verschillende dunbevolkte regio’s hebben te maken met bevolkingsdaling. Naast demografische processen van vergrijzing en ontgroening, is in deze gebieden een uitstroom van hoger opgeleiden zichtbaar. Platform31 onderzocht wat het perspectief is van middelbaar en laag opgeleide jongeren die in deze regio’s blijven. In gebieden met een kwetsbare economie en arbeidsmarkt heeft deze groep immers minder vanzelfsprekend kans op stabiel werk. Door globalisering, ontwikkelingen in de ICT, kortere productiecycli en toenemende eisen aan de competenties van werknemers verandert de arbeidsmarkt snel. In drie dunbevolkte regio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek) interviewde Platform31 ruim vijftig mbo-studenten. Hoe kijken zij aan tegen het leren, wonen en werken in een gebied met bevolkingsdaling? Welke toekomstbeelden en dromen hebben zij? Ook is gesproken met docenten en opleidingsmanagers en met hun ouders.

Het verkennende onderzoek ‘Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden’ maakt duidelijk dat regionale economieën in bepaalde sectoren heel innovatief zijn. Jongeren die een opleiding volgen in deze sectoren kiezen er heel bewust om voor in de eigen streek een toekomst op te bouwen. Tegenover de stabiele vraag naar personeel in bepaalde sectoren, staat echter relatieve schaarste in andere sectoren. Jongeren die een opleiding volgen in een minder kansrijke sector hebben vaak een realistisch beeld van hun mogelijkheden: zij houden er rekening mee dat ze hun streek zullen verlaten. Ook voor veel jongeren die op een lager niveau studeren dan mbo-3, lijkt het toekomstbeeld wat minder glansrijk.

Deze regionale verkenningen maken deel uit van een breder project, dat gericht is op het verbeteren van de arbeidsmarktperspectieven van mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden. In een vervolgproject vindt verdieping plaats van een aantal vernieuwende initiatieven die ertoe bijdragen dat jongeren in dunbevolkte regio’s beter toegerust het mbo verlaten. De uitkomsten van deze verdieping worden begin 2018 gepubliceerd.

Cover toekomst mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden