• Wij zijn erg benieuwd wat u van dit magazine vond. De vragenlijst neemt 5-10 minuten van uw tijd in beslag.

Prestatieafspraken wonen met zorg

De opgave wonen met zorg: Thuis is meer dan enkel een woning

Wonen met zorg is al lange tijd een belangrijk thema in de volkshuisvesting en in de prestatieafspraken. Zo komt het terug in thema’s als ouderenhuisvesting en toegankelijkheid van de woningvoorraad van woningcorporaties. Recent is het thema wonen met zorg in een stroomversnelling gekomen doordat meer mensen met een (intensieve) zorgvraag zelfstandig blijven wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondersteunen het zelfstandig wonen in de wijk door hierover prestatieafspraken te maken. Hierbij zijn tal van andere partijen betrokken. Met dit instrument worden concrete stappen gezet naar een betere samenhang tussen het wonen en de benodigde zorg en ondersteuning. Prestatieafspraken zorgen voor een versnelling, concretisering en het SMART maken van gezamenlijk benoemde doelen op het gebied van wonen met zorg.

In vijf interviews vertellen lokale betrokkenen Hans Adriani (Nieuwegein), Henk Boelens en Marjon Rijnart (Breda), Max van Engen en Egbert de Vries (Amsterdam), Inge Huiskers (Gooi en Vechtstreek) en Wim Dings, Marianne Plag en Elly Hermans (Parkstad Limburg) over het thema wonen met zorg binnen prestatieafspraken in hun regio. Ze lichten toe hoe deze afspraken gekoppeld zijn aan lokale convenanten en programma’s. Daarnaast gaan zij in op het ontstaan van deze gedeelde ambitie en doen uit de doeken hoe samenhang tussen de verschillende domeinen is georganiseerd en welke plek prestatieafspraken hier innemen. Het instrument prestatieafspraken kan de samenwerking versterken, kan het proces aanjagen of juist lokaal op de agenda zetten.

Want, in sommige gevallen overstijgt de thematiek van het wonen met zorg het instrument prestatieafspraken. Ideaal bezien zijn in de lokale samenwerking over wonen met zorg, ook partijen als zorg- en welzijnsaanbieders, marktpartijen, en burgerinitiatieven betrokken. Prestatieafspraken kunnen dit ondersteunen. Daarnaast beslaat het de thema’s van het wonen, een geschikte sociale- en fysieke omgeving en voorzieningen in nabijheid.

Dit magazine biedt inzicht in de opgave van wonen met zorg, een selectie van goede voorbeelden hoe het wonen met zorg invulling krijgt en het belang van een goede samenwerking rond dit thema.

Platform31 maakte deze publicatie in opdracht van het ministerie van BZK.