Download

Zip, 1,6 MB

×

Download bestand

Model functionele vraagspecificatie betaalbare nieuwbouw

De roep om betaalbare huurwoningen wordt steeds luider. Een oplossingsrichting voor het realiseren van betaalbare nieuwbouw is mogelijk een ander type uitvraag en een andere wijze van productaflevering. De traditionele manier van uitvragen met technische gespecificeerde bestekken is een tijdrovend proces, waarbij veel interne kennis en kunde nodig is voor corporaties. Dit past minder bij de regisserende rol die corporaties willen innemen in hun samenwerking met de markt. Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen zou een nieuwe werkwijze kunnen zijn. Deze werkwijze beoogt kostenreductie dankzij ketenintegratie en ketensamenwerking en het uitbesteden van procesonderdelen, zoals planontwikkeling en bouwbegeleiding. Ook ontstaat er ruimte voor marktpartijen om zelf met oplossingen te komen. Dit beoogt meer ruimte voor innovatie en legt de risico’s voor de oplossing bij de marktpartijen.

Model functionele vraagspecificatie

Om corporaties te ondersteunen bij deze werkwijze ontwikkelden we een basismodel van een functionele vraagspecificatie. Dit model helpt corporaties bij het opstellen van een functionele vraagspecificatie voor sociale huurwoningen.

Handleiding

Ter ondersteuning stelden we een handleiding op voor corporaties die het model gaan gebruiken. Daarin staat omschreven hoe het model ingevuld kan worden en hoe project specifieke informatie toegevoegd kan worden. Tevens is deze vraagspecificatie slechts één van de documenten die corporaties aan de markt verstrekken bij de uitvraag.

Duurzaamheid

De model functionele vraagspecificatie is gericht op het realiseren van betaalbare nieuwbouw. Duurzaamheidsaspecten zijn daarin niet meegenomen, omdat de ambities daaromtrent enorm kunnen verschillen per corporatie. Omdat het wel een belangrijk vraagstuk is dat speelt bij iedere uitvraag, voegen we het ‘Stappenplan duurzaam contracteren’ toe. Dit stappenplan is opgesteld door Brink in opdracht van Aedes en geeft antwoord op de vraag: Hoe kunnen woningcorporaties duurzaam contracteren? Daarbij wordt ingegaan op de wettelijke kaders, de vertaling in het inkoopbeleid, de belangrijke keuzemomenten en efficiënte project- en risicobeheersing.

Cover-model-functionele-vraagspecificatie