De Magic Mix - Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen

Download

×

Download bestand

De Magic Mix

Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen

Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. Groepen als arbeidsmigranten en vergunninghouders hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en kunnen weinig betalen. Deze groepen zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Verschillende gemeenten en woningcorporaties zoeken die ook – bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen gemengd te laten wonen in één woongebouw (‘magic mix’-projecten). Het rapport ‘De Magic Mix – Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen’ laat voorbeelden uit de praktijk zien, onderzoekt wanneer de ‘magic mix’ succesvol kan zijn en doet aanbevelingen aan ontwikkelaars en beleidsmakers.

Tijdelijke oplossingen

De maatschappij wordt steeds flexibeler, maar de huurwoningmarkt lijkt op slot te zitten. De wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Dit terwijl steeds meer groepen een plek zoeken op de markt voor sociale huurwoningen, zoals arbeidsmigranten, vergunninghouders, studenten en uitstromers uit intramurale instellingen. Maar ook werkende jongeren en expats. Deze groepen zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Zo’n oplossing betekent in feite een toevoeging aan het reguliere woonsysteem, en bestaat vooral bij de gratie van het komen en gaan van bewoners met een overwegend laag inkomen.

Voorbeelden, succesfactoren en aanbevelingen

Verschillende corporaties en gemeenten experimenteren al met tijdelijke verblijfsmogelijkheden. Daarbij worden steeds vaker verschillende doelgroepen gemengd gehuisvest. Deze ‘magic mix’ projecten schoten de afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond. Tijd voor een verkenning: welke mogelijkheden zijn er? Wanneer is de mix van doelgroepen succesvol? Platform31 laat in ‘De Magic Mix’ diverse voorbeelden zien van gemengde complexen. Zo is er in Dordrecht een Short Stay Facility met commerciële en sociale tarieven en wonen in verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven ouderen samen met onder meer starters en GGZ-cliënten. Het rapport laat niet alleen voorbeelden zien, maar onderzoekt ook de succes- en faalfactoren van de ‘magic mix’. Daarnaast schetsen de schrijvers de kwantitatieve en - waar mogelijk - kwalitatieve behoeften van de diverse potentiële doelgroepen en doen aanbevelingen aan beleidsmakers en ontwikkelaars van ‘magic mix’ projecten.

Stimuleringsprogramma

De verkenning laat zien dat de meeste ‘magic mix’-projecten nieuw en mogelijk nog kwetsbaar zijn. Het zijn geen doorsnee projecten. Het gemengde gebruik, de uiteenlopende bewonersgroepen, de hoge verhuisgraad, de afwijkende gebouwtypes en het vernieuwende karakter vragen extra aandacht. Platform31 is daarom van plan een stimuleringsprogramma op te zetten voor beleidsmakers en andere partijen die een ‘magic mix’-project op willen zetten. Zo kunnen ervaringen gedeeld worden. Ook is meer onderzoek nodig om de ‘magic mix’ tot volle wasdom te laten komen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of betrokken zijn bij het project, neem dan contact op met:

Platform31 Nieuwsbrief

Meer informatie over de nieuwsbrief