Koninklijk bezoek aan pionierende wooncoöperatie Boschgaard

Het koninklijk bezoek aan de wooncoöperatie Boschgaard in Den Bosch vormt een stimulans om de latent aanwezige behoefte aan collectieve woonvormen (waaronder wooncoöperaties) veel sneller te realiseren. Lees meer

Hart van Brabant werkt met vereende krachten aan huisvesting voor kwetsbare groepen

Een thuis voor iedereen

Corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten nemen samen verantwoordelijkheid voor huisvesting van kwetsbare groepen. Lees meer

Functies mengen op bedrijventerreinen

Lessen uit vijf gebieden

Bestaande bedrijventerreinen zijn volop in beeld als het gaat om verdichting en functiemenging. Platform31 onderzocht op vijf werklocaties hoe de praktijk van transformatie eruit ziet en hoe betrokken ondernemers in de gebieden er zelf tegenaan kijken. Lees meer

Terugkijken: Buitengewoon buitengebied - Transitieopgaven in het landelijk gebied

Hoe kijken gemeenten aan tegen de ontwikkelingen in hun buitengebied en welke ambities hebben ze, welke rol willen en kunnen zij pakken? Lees meer

Meer regie op huisvesting aandachtsgroepen

Een thuis voor iedereen

In de concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting krijgt de huisvesting van aandachtsgroepen extra aandacht. De wet beschrijft hoe rijksoverheid, provincies en gemeenten de regie op de huisvesting van aandachtsgroepen moeten uitoefenen. Lees meer

Terugkijken: Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Hoe kunnen we tijdens wijkvernieuwing de herinrichting van de openbare ruimte benutten om ook andere – meer sociale – opgaven in kwetsbare wijken te verbeteren? Kijk het eerste webinar uit de reeks Herstructurering 2.0 terug. Lees meer

Gezocht: woningcorporaties die woningen splitsen

We komen graag in contact met woningcorporaties die ervaring hebben met woningsplitsing. Lees meer

Koplopersgroep aan de slag met integrale aanpak huisvesting kwetsbare mensen

Een thuis voor iedereen

Richard Derksen (ministerie van BZK) en Hugo Bakkum (VNG) vertellen over de koplopersgroep, van Een thuis voor iedereen, en het belang van een integrale aanpak. Lees meer

Op zoek naar alternatieven om de realisatie van woonwagenlocaties te versnellen

Om het wonen in een woonwagen(gemeenschap) toekomstbestendig te maken, experimenteren gemeenten met vernieuwende aanpakken die de realisatie van nieuwe standplaatsen kunnen complementeren. Lees meer

Tien lessen voor raadsleden over participatie in aardgasvrije wijken

Raadsleden kunnen een cruciale rol spelen bij het betrekken van bewoners in de warmtetransitie. Hoe? Lessen en tips uit vier koplopergemeenten. Lees meer

Terugkijken: Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie

Huurdersorganisaties en woningcorporaties werken samen als het gaat om beleidsvraagstukken vanuit de Wet op het overleg huurders verhuurder – de overlegwet. Platform31 organiseerde een webinar met tips en trics om effectiever samen te werken. Lees meer