Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zond Platform31 eind 2022 live trendtalks uit over de volgende opgaven:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Veerkrachtige economie
  • Inclusieve samenleving
  • Duurzame ontwikkeling
  • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteerden gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpten ze deze aan. Daarnaast was er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

21 november 2022

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. Wat zijn de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders Economische Zaken, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023?

In de eerste gesprekronde staan Frank den Brok (gemeente Oss), Frank van Oort (Erasmus School of Economics), David Theelen (MVO Nederland) en Joost van Hoorn (Platform31) met elkaar stil bij de drastische verandering van de structuur van onze economie die nodig is om in te kunnen spelen op trends, zoals: digitalisering en de transitie naar een circulaire economie. Die verandering is ook nodig voor een gezonde en inclusieve samenleving. Wat moet ervoor gebeuren om de transitie te ondersteunen en te versnellen?

Naast het inspelen op bovengenoemde trends spelen ook recente geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen een rol in de noodzaak tot verandering. We voelen de noodzaak om minder afhankelijk te zijn van mondiale productieketens. Om als economie weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer te worden, gaan veel stemmen op om weer dichter bij huis te gaan produceren (ook wel ‘productivisme’ genoemd). Dit kan bijvoorbeeld door het ‘terughalen’ van de maak-industrie. De ruimte is echter beperkt. Waar kan het wel en waar niet? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe geef je hier voldoende prioriteit aan in de ‘strijd om de ruimte’? Over die vragen wisselen Derk-Jan Meijer (Koninklijke Metaalunie), Eddy van Hijum (Provincie Overijssel), Herman Timmermans (directeur stichting CLOK) en Victor Everhardt (Platform31) van gedachten in de tweede ronde.

Terugkijken