Langer thuis; werk in uitvoering

Van woonzorgonderzoek naar een uitvoeringsprogramma

Wat is nodig in wijken om mensen met kwetsbaarheden te ondersteunen in het langer thuis wonen? Om goed inzicht te krijgen in de behoefte van ouderen en andere zorgvragers en om met betrokken partijen en inwoners een aanpak af te spreken, blijkt gericht onderzoek nodig. Afgelopen jaar vroegen we gemeenten en woningcorporaties hoe zij dit onderzoek aanpakken. Goed onderzoek is een hele toer en vraagt om betrokkenheid van vele spelers, blijkt uit ons onderzoek. En ook: hoe zet je het onderzoeksresultaat om in een uitvoeringsprogramma? Om beleidsprofessionals en bestuurders te inspireren en te laten zien hoe het ook kan, is deze handreiking ontwikkeld, geïllustreerd met goede voorbeelden uit de Nederlandse praktijk.

Doel handreiking

In deze handreiking verzamelden we voorbeelden van onderzoek naar de woonzorgopgave. Ook interviewden we professionals en bestuurders en vroegen hoe zij hun onderzoek omzetten in afspraken met partners. Ook die aanpak is beschreven. Wat een goede aanpak is, verschilt van wijk tot wijk. Mensen zijn verschillend in draagkracht, inkomen en regie-vermogen, wijken zijn verschillend in de kwaliteit van de woningvoorraad en de aanwezige voorzieningen. In de ene buurt kennen mensen elkaar en houden ze een oogje in het zeil, in de andere buurt kennen buren elkaar niet. Daarom vind je in deze handreiking ook voorbeelden van actieonderzoek met betrokkenen zelf. Want zoals een onderzoeker ons liet weten, “goed onderzoek is belangrijk en levert ons vaak veel informatie op maar is vaak geen pasklare aanpak die toepasbaar is in het leven van mensen”. En daar moeten we juist veel meer op in gaan spelen.

Basis van de handreiking

Aan de basis van deze handreiking ligt een landelijke enquête en aanvullende interviews met bestuurders, programmaleiders en beleidsmensen. We vroegen ruim 135 gemeenten en hun partners hoe zij op weg zijn met het onderzoek en het uitvoeringsprogramma. Wat lukt? Welke best practices zijn er? Wat blijkt in de praktijk moeilijk? De inzichten hebben geleid tot deze handreiking met tips en voorbeelden uit de praktijk. Het is bedoeld ter inspiratie van beleidsprofessionals die aan de slag gaan met onderzoek naar de woonzorgopgave. Het is beslist geen ‘Handboek soldaat’, maar meer een gids om je op weg te helpen voor een eigen aanpak die past bij jouw situatie.

Opbouw

Deze handreiking is opgedeeld in vier hoofdstukken:

  1. Opbouw van het behoefteonderzoek.
  2. Met wie om de tafel?
  3. Naar een uitvoeringsprogramma
  4. Samen aan de slag

Deze kennisactiviteit maakt onderdeel uit van het VWS-programma Langer Thuis. Bestuurders en samenwerkingsverbanden kunnen ook ondersteuning krijgen van de Taskforce Wonen en zorg en van het Expertteam Wonen en zorg, klik hier voor meer info.

Programma Langer Thuis

Komende tien jaar verdubbelt het aantal tachtigplussers waarvan een deel kwetsbaar wordt. Om deze groeiende groep thuiswonende ouderen te ondersteunen, is het ministerie van VWS het programma Langer Thuis gestart. In drie actielijnen (Integrale ouderenzorg, informele zorg, geschikte woningen voor ouderen) stimuleert en ontwikkelt het programma goede voorbeelden en jaagt innovatie aan. De derde actielijn is gericht op meer woningen en woonvarianten voor ouderen. Gemeenten en hun samenwerkingspartijen die aan de slag gaan kunnen ondersteuning krijgen door:

  • De Taskforce wonen en zorg;
  • Het ondersteuningsteam wonen en zorg;
  • Kennisontwikkeling binnen het innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk door Platform31.

Klik hier voor alle activiteiten.