Meer regie op huisvesting aandachtsgroepen

Een thuis voor iedereen

22 februari 2023 | Leestijd: 2 minuten
In de concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting krijgt de huisvesting van aandachtsgroepen extra aandacht. De wet beschrijft hoe rijksoverheid, provincies en gemeenten de regie op de huisvesting van aandachtsgroepen moeten uitoefenen. Door expliciet woonafspraken verplicht te stellen voor aandachtsgroepen in de woningbouwprogrammering en door een aantal nauw gedefinieerde urgentie categorieën verplicht te stellen in de Huisvestingswet.

Aandachtsgroepen

Aandachtsgroepen zijn bijvoorbeeld uitstromers uit instellingen als maatschappelijke opvang of andere intramurale instellingen, arbeidsmigranten, studenten, woonwagenbewoners. Ook ouderen met een behoefte aan een betaalbare woning in een woonzorgcomplex behoren tot de aandachtsgroepen. Voor de huisvesting van de aandachtsgroep statushouders geldt al een verplichte taakstelling voor gemeenten. Naast de beschreven regie in de volkshuisvestelijke wet- en regelgeving, zal ook spiegelbepaling in de Wet maatschappelijke ondersteuning worden opgenomen. In deze wet zal de gemeente de verplichte taak krijgen tot de ontwikkeling van samenhangende zorg, begeleiding en welzijnsafspraken bij het lokale volkshuisvestelijke woonprogramma.

Commissie Ter Haar

De concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting is het antwoord van dit kabinet op de ontvangen brandbrief van de interbestuurlijke adviescommissie Versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen, de commissie Ter Haar. In haar adviesrapport Een thuis voor iedereen riep de adviescommissie dakloosheid met kracht te bestrijden. Voor daklozen zelf. Maar ook om maatschappelijke kosten in de toekomst te vermijden.

Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen.

Meer over Een thuis voor iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan