Magazine: Prestatieafspraken wonen met zorg

De opgave wonen met zorg: Thuis is meer dan enkel een woning

16 september 2020
Wonen met zorg is een belangrijk thema in de volkshuisvesting en in de prestatieafspraken. Zeker nu meer mensen met een (intensieve) zorgvraag zelfstandig blijven wonen. Het raakt aan ouderenhuisvesting en de toegankelijkheid van de woningvoorraad van woningcorporaties. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondersteunen het zelfstandig wonen in de wijk door hierover prestatieafspraken te maken. Hierbij zijn tal van andere partijen betrokken. Met dit instrument zetten ze concrete stappen naar een betere samenhang tussen het wonen, zorg en ondersteuning. De afspraken zorgen voor het versnellen, concretiseren en 'smart' maken van gezamenlijke doelen op het gebied van wonen met zorg.

In vijf interviews vertellen lokale betrokkenen Hans Adriani (Nieuwegein), Henk Boelens en Marjon Rijnart (Breda), Max van Engen en Egbert de Vries (Amsterdam), Inge Huiskers (Gooi en Vechtstreek) en Wim Dings, Marianne Plag en Elly Hermans (Parkstad Limburg) over het thema wonen met zorg binnen prestatieafspraken in hun regio. Ze lichten toe hoe deze afspraken gekoppeld zijn aan lokale convenanten en programma’s. Daarnaast gaan zij in op het ontstaan van deze gedeelde ambitie en doen uit de doeken hoe samenhang tussen de verschillende domeinen is georganiseerd en welke plek prestatieafspraken hier innemen. Het instrument prestatieafspraken kan de samenwerking versterken, kan het proces aanjagen of juist lokaal op de agenda zetten.

Want, in sommige gevallen overstijgt de thematiek van het wonen met zorg het instrument prestatieafspraken. Ideaal bezien zijn in de lokale samenwerking over wonen met zorg, ook partijen als zorg- en welzijnsaanbieders, marktpartijen, en burgerinitiatieven betrokken. Prestatieafspraken kunnen dit ondersteunen. Daarnaast beslaat het de thema’s van het wonen, een geschikte sociale- en fysieke omgeving en voorzieningen in nabijheid.

Dit magazine biedt inzicht in de opgave van wonen met zorg, een selectie van goede voorbeelden hoe het wonen met zorg invulling krijgt en het belang van een goede samenwerking rond dit thema.

Platform31 maakte deze publicatie in opdracht van het ministerie van BZK.

Prestatieafspraken wonen en zorg

Meer informatie over prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een geschikt middel om concrete afspraken en samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen vast te leggen. Dit helpt bij het sturen op langetermijnvisies en om tussentijds te monitoren. De afspraken gaan niet enkel over aantallen, maar het gaat ook over zaken als betaalbaarheid voor de doelgroep, huisvesting van specifieke groepen, leefbaarheid, huurbeleid, verkoop van woningen en kwaliteit en duurzaamheid.

Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van BZK, de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden van prestatieafspraken.

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan