Kennistraject

Dit kennistraject is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in een consortium door Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Rebel Group en Over Morgen.

Energietransitie en de Omgevingswet

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Variërend van plaatsen van windmolens en zonneakkers, tot gasloze wijken en gebruik van restwarmte. Deze vraag stond centraal in een kennistraject dat in 2019 en 2020 heeft gelopen.

Ervaring uit eerdere pilots heeft geleerd dat gemeenten veel vragen hebben over hoe zij het instrumentarium van de Omgevingswet kunnen inzetten voor energie- en klimaatvraagstukken. In dit traject willen we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op een aantal van deze vragen om zo een volgende stap te zetten.

Daarvoor zijn acht pilots geselecteerd, afkomstig uit gemeenten die al stappen hebben gezet rond visievorming over de energietransitie (bijvoorbeeld werken aan een Regionale Energiestrategie, RES) en de verbinding naar de Omgevingswet maken.

De acht gemeentelijke pilots zijn onder begeleiding van een pilotcoach aan de slag gegaan met vragen als: Hoe en waar leg je samenwerking tussen gemeente, bedrijf en burger vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken? Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor het versnellen van de energietransitie?

Daarnaast is een tweede ring gevormd van gemeenten die meedenken en meeleren.

energielandschap