Download

×

Download bestand

Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

Auteurs:
Marieke Jonker-Verkaart en Netty van Triest (Platform31)

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Gemeenten krijgen een belangrijke taak in de huisvesting van deze burgers.

Om tot een goede aanpak en beleidsprogrammering te komen voor de woningvoorraad is cijfermatig inzicht in de geschiktheid van de woningvoorraad noodzakelijk. Deze cijfers geven richting aan de eigen gemeentelijke acties, maar dienen ook als onderlegger voor de prestatieafspraken die gemeenten maken met lokale partijen.

Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen.

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31. Het langer zelfstandig wonen
en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Zicht op de woningvoorraad cover