Download

Samenvatting, Pdf, 3,0 MB

×

Download bestand

* Aan de slag met Weer thuis in de wijk

Procesevaluatie, Pdf, 2,1 MB

Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang

Lessen uit het experiment Weer thuis in de wijk

Een eigen woning, een plek onder de zon. Sinds een aantal jaren koesteren we deze wens ook voor mensen die nu verblijven in het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Om dit mogelijk te maken, hebben deze mensen een integraal arrangement nodig, van onder meer wonen, zorg, welzijn en inkomen. Maar hoe zorg je voor een zelfstandige woning met de noodzakelijke begeleiding en voor een zachte landing in de wijk?

Dertien samenwerkingsverbanden

Dertien samenwerkingsverbanden – van gemeente, woningcorporatie en ggz-zorgaanbieder – gingen in 2016 en 2017 met elkaar en Platform31 aan de slag in het experiment Weer thuis in de wijk. Het doel? De uitstroom uit voorzieningen versnellen en verbeteren. Daarbij richtte het experiment zich op de volgende vraagstukken:

  • Zicht op de opgave: hoe krijg je inzicht in de kwantitatieve opgave?
  • Individueel maatwerk: wat is nodig op het niveau van het individu?
  • Een zachte landing in de wijk: hoe organiseren we de randvoorwaarden
    voor het zelfstandig wonen, zoals dagbesteding, ontmoeting en nabije
    ondersteuning in de wijk?
  • Procesregie: hoe organiseer je de samenwerking tussen partijen?

Nieuwe instrumenten en aanpakken

Platform31 ondersteunde de samenwerkingsverbanden met onderzoek naar innovatieve projecten en ontwikkelde nieuwe instrumenten of aanpakken op de drie vraagstukken. Ook organiseerde Platform31 bijeenkomsten waarbij de partners onderling ervaringen konden uitwisselen en hun vragen konden voorleggen aan experts en de andere deelnemers. In ruil voor deze kennis stellen experimentpartners aan het eind van het experiment hun praktijk open voor een procesevaluatie, met als doel anderen te laten leren van de ‘wielen’ die in de dertien samenwerkingsverbanden zijn uitgevonden. De resultaten van deze procesevaluatie staan beschreven in de samenvatting. In de procesevaluatie zijn tevens de samenvattingen van de factsheets per experimentpartners opgenomen, zodat er een samenhangend beeld ontstaat van de opgave en aanpak per gemeente.

Meer informatie

Het experiment Weer Thuis in de Wijk is een van de activiteiten in het kader van het programma Langer Thuis dat Platform31 uitvoert in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bekijk ook:

Cover zelfstandig wonen