Meer informatie

Download

pdf, 0,5 MB

×

Download bestand

Wijkondernemingen in Den Haag

Lessen uit de praktijk

Het programma Wijkondernemingen van de gemeente Den Haag beoogde tussen 2016 tot 2018 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uit kwetsbare wijken aan een startkwalificatie en een baan te helpen. Het programma was onderdeel van de wijkaanpak ‘Opwaartse Kracht!’, waarmee de gemeente jongeren met een sociale problematiek duurzaam probeert te helpen richting een goed toekomstperspectief. Platform31 is gevraagd om te onderzoeken wat de sterke – en mogelijke verbeterpunten – zijn van het concept en welke leerpunten meegenomen kunnen worden uit de praktijk.

Wijkondernemingen zijn samenwerkingsverbanden in de wijk tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeente en bewoners. De wijkonderneming vormt het centrale punt van de samenwerking en verbindt de partijen. Doel is het organiseren van opleidingsplekken en banen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iemand die start bij de wijkonderneming heeft een geringe kans op een baan, maar iemand die uitstroomt uit de wijkonderneming heeft een certificaat en een (grote kans op een) contract.

In 2018 liep het programma Wijkondernemingen af. Het programmabureau Wijkondernemingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft Platform31 gevraagd onderzoek te doen naar het programma Wijkondernemingen in Den Haag waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Wat vinden (potentiële) partners van het concept wijkondernemingen, dat wil zeggen wat zijn volgens hen de sterke punten en wat zijn mogelijke verbeterpunten van het concept;
  • Welke leerpunten en vervolgstappen kunnen uit de praktijk van wijkondernemingen en soortgelijke initiatieven in Den Haag (en elders) worden gedestilleerd?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er een expertmeeting georganiseerd en zijn er gesprekken gevoerd met veertien direct en indirect betrokkenen bij het programma Wijkondernemingen en met drie initiatieven elders in het land. Het concept van de wijkonderneming en de activiteiten vanuit de gemeenten staan centraal. De lessen zijn niet alleen voor de gemeente Den Haag interessant. Deze rapportage bevat ook voor andere gemeenten lessen hoe initiatieven, gericht op het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een opleiding en werk, gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden.

cover-wijkondernemingen-in-den-haag