Vrijwilligerswerk door Bijstandsclienten - wr

Download

×

Download bestand

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk

Uitgave: Platform31
Auteurs: Ruud Dorenbos en Mies van Niekerk


Met de komst van de Participatiewet in 2015 worden gemeenten verplicht beleid te formuleren om de maatschappelijk nuttige tegenprestatie van bijstandsontvangers vorm te geven. Geleid vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten hebben daarbij een grote mate van beleidsvrijheid waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Vooruitlopend op de verplichting om volgend jaar dergelijk beleid te formuleren, zijn veel gemeenten bezig met beleidsontwikkeling in de door de rijksoverheid gewenste richting.

Het debat over de tegenprestatie is al geruime tijd gaande. Veel gemeenten
hebben een voorschot genomen op de komende beleidswijzigingen door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie. Dit verkennend onderzoek had als doel na te gaan hoe gemeenten – vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet – in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor bijstandscliënten en hoe zij daarbij te werk gaan. Daarbij is ook de rol meegenomen die vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering van dit beleid.

Tevens is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met bijstandsvrijwilligers en wat de voorwaarden zijn om dit succesvol te laten verlopen. De resultaten van dit verkennend onderzoek bieden handvatten voor een discussie over de gewenste beleidsrichtingen op lokaal niveau.
meer informatie


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: