Download

Pdf, 2,8 MB

×

Download bestand

Van niet doen naar niet-DAEB?

Enquêteonderzoek naar de niet-DAEB-strategieën van woningcorporaties

Met het doel om het woningaanbod voor middeninkomens te vergroten, heeft minister Ollongren onlangs een mogelijke verruiming aangekondigd van de mogelijkheden voor corporaties om in het niet-DAEB-segment van de woningmarkt te opereren. Voor Platform31 was dit aanleiding om te onderzoeken hoe de strategie van woningcorporaties voor niet-DAEB eruitziet, hun motivatie hierachter, tegen welke knelpunten corporaties aanlopen en hoe corporaties anticiperen op de mogelijke verruimingen.

Met een online-enquêteonderzoek heeft RIGO de woningcorporaties gevraagd naar het wat, waarom en hoe van hun strategie voor niet-DAEB. Hieraan hebben 127 corporaties meegewerkt: een respons van 44 procent. De respondenten vormen geen exacte maar wel een goede afspiegeling van de corporatiesector, met diversiteit naar omvang, type woningmarkt en de wijze van DAEB-scheiding.

Type strategie en motivatie

In dit onderzoek constateren we dat een belangrijk deel van de corporaties zich op de strategie ten aanzien van het ondernemen van niet-DAEB activiteiten aan het heroriënteren is. Ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek is in het denken van corporaties een aanzienlijke verschuiving waar te nemen. Waar in 2018 bijna 60 procent van de corporaties een geleidelijke of volledige afname van het niet-DAEB-bezit voorzag, geeft in dit onderzoek tweederde van de corporaties aan voor het niet-DAEB-segment een actief-groeiende of een actief-stabiele strategie te hanteren. Tegen het licht van het nijpende tekort aan betaalbare middeldure huurwoningen in grote delen van de woningmarkt is dit een interessante ontwikkeling.

Strategische oriëntatie 2018 en 2020
Strategische oriëntatie 2018 en 2020
Cover Van niet doen naar niet-daeb