Download

Pdf, 1,5 MB

×

Download bestand

Van klimaatakkoord naar duurzame woning

Verkenning van de aansluiting tussen rijksbeleid en de leefwereld van bewoners

De komende jaren krijgt iedereen in Nederland te maken met de energie- en klimaatopgave. De transitie naar een duurzaam energiesysteem heeft consequenties voor de manier waarop we leven en vraagt om aanpassingen in onze bestaande leefomgeving. Onder het vorige kabinet zijn de nodige beleidsmaatregelen genomen om burgers aan te zetten tot energiesparing. Gezien de aangescherpte doelstellingen in het nieuwe regeerakkoord zal dit beleid de komende jaren verder worden uitgebouwd. Tegelijkertijd blijft het verduurzamingsvraagstuk voor veel burgers een abstract vraagstuk dat zich ver van hun bed afspeelt.

In dit rapport verkennen we in hoeverre het rijksbeleid op het terrein van verduurzaming aansluit bij de leefwereld van burgers. We richten ons daarbij specifiek op beleidsinstrumenten die gericht zijn op het stimuleren van energiebesparing onder eigenaar-bewoners. Voelt deze groep zich aangesproken door de huidige campagnes en subsidieregelingen? Wordt de urgentie voldoende gevoeld? Worden burgers voldoende aangezet tot actie, of blijft afwachten en niets doen een aantrekkelijk alternatief?

Reflectie beleidsinstrumenten

We geven een overzicht van relevante noties uit de gedragseconomie, sociale psychologie en de sociologie. Op basis van deze theoretische inzichten reflecteren we op de opzet, uitvoering en uitwerking van drie nationale beleidsinstrumenten: de Investeringssubsidie duurzame energie, de Subsidie energiebesparing eigen Huis en het Zeer energiezuinig pakket. Ter inspiratie belichten we ook enkele buitenlandse voorbeelden en geven we een aantal aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de optimalisatie van huidige en toekomstige beleidsmaatregelen voor energiebesparing.

Cover klimaatakkoord naar duurzame woning