Download

×

Download bestand

Senioren in beweging

Lessen en ervaringen in praktijkhandreiking

Auteurs:
Sjoerd Zeelenberg en Eline van Kessel (RIGO Research en Advies)

Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen – valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk. Maar de doelgroep is honkvast, slecht 6% verhuist, ook die met een zorgvraag. Senioren blijven bij voorkeur in de eigen buurt wonen met het eigen sociale netwerk.

Als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ en het afschaffen van het verzorgingshuis voor de lichte zorgdoelgroepen ontstaat een grotere behoefte bij senioren aan een goede, aangepaste woning. Verhuizen naar zo’n woning is echter een grote stap met drempels voor senioren als: gehechtheid aan de buurt, opzien tegen de rompslomp van verhuizen, een hogere huurprijs voor de nieuwe woning. Veel corporaties zijn op zoek naar effectieve instrumenten of aanpakken om doorstroming van senioren te bevorderen. Het belang van de woningcorporatie is gelegen in het vrijkomen van een goedkope, meestal grotere (eengezins-) woning.
In het experiment Verlengde Verhuisketens van Platform31 is hiermee geëxperimenteerd. Los hiervan heeft corporatie Vidomes het effect van de seniorenmakelaar geëvalueerd. Deze corporatie constateert dat er veel vragen
zijn van collega-corporaties over ‘Hoe pak je dat concreet aan?”

Wat werkt in de wijk, de praktijkdatabase van bewezen wijkinterventies en Platform31, vanuit het kennis- en experimentprogramma ‘Langer Thuis’ vroegen RIGO om de lessen en ervaringen met het doorstromen en de ouderenmakelaar op te schrijven in een praktijkhandreiking. Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen in beeld en bekijkt deze met wisselend perspectief; die van de corporatie en die van de seniore huurder.

De hervormingen in de langdurige zorg maakt dat de Nederlander veel meer besef moet krijgen op welke wijze en waar hij zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het ‘voorsorteren op later’ is ook voor de seniore huurder van een corporatiewoning een heel relevante en ook nieuwe vraag.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

www.platform31.nl/langerthuis

senioren-in-beweging-kl