Kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden - wr

Download

×

Download bestand

Quickscan kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden

Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies en Arjan Raatgever, Platform31
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

In deze quickscan zijn ruim 60 recente rapporten, position papers en visies
over de toekomst van winkelgebieden en binnensteden geanalyseerd en samengevat in 10 pagina’s met de belangrijkste en breedst gedeelde kansen en knelpunten. Het document vormt daarmee een analyse van de laatste jaren onderzoek en belangenbehartiging rondom de toekomst van winkelgebieden en binnensteden.

De quickscan wordt binnen de Retailagenda ingezet om het regieteam en de overige betrokkenen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Door het brede en diepe overzicht en de beknopte omvang is de quickscan echter veel breder toepasbaar. De structurering van de benoemde kansen naar geografische en beleidsmatige schaalniveaus in de bijlage helpt daarbij.

Kijk breder dan fysieke maatregelen

 1. In de quickscan zijn de diverse kansen en knelpunten in Nederlandse winkelgebieden en binnensteden gestructureerd volgens drie hoofdthema’s:
 2. creëren van ruimte voor ondernemerschap en innovatie,
 3. inspelen op de groei van het online winkelen en verbeteren van de fysieke omgeving van winkels. De volgorde van de hoofdthema’s is bewust gekozen om te reflecteren dat maatregelen in het fysieke domein weliswaar belangrijk zijn, maar niet de enige mogelijkheid vormen om de detailhandelssector voor de toekomst te versterken.

Een kleine greep uit de belangrijkste kansen uit de quickscan

 • Verlichting loonkosten
 • Eenvoudige subsidieregeling opleidingen
 • Investeringsfonds vernieuwing detailhandel
 • Lokale regeldruk- en lastenagenda’s
 • eCommerce proof maken van EU-regelgeving
 • Verbeterde geïntegreerde on- en offline winkelbeleving bieden
 • Verbetering betalingssystemen
 • (Veel) scherpere toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking
 • Onderscheiden van kansrijke en kansarme winkelgebieden
 • Stevige ruimtelijke regierol voor provincies

Uitleg en (veel) meer kansen en knelpunten vindt u in de quickscan.

Platform31 en winkelgebied

Ter ondersteuning van de afspraken die voortvloeien uit de Retailagenda, werkt Platform31 aan de publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’. Dit rapport, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, verschijnt eind februari 2015 en is een praktisch vervolg op de eerdere publicatie Winkelgebieden van de toekomst (in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk).Contact