Prestatieafspraken woningbouw door corporaties

Hoe kunnen goede prestatieafspraken bijdragen aan het oplossen van het woningtekort? Dat is de vraag die centraal staat in de tweede editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het magazine dient als inspiratiebron voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom woningbouw gestimuleerd.

De woningbouwopgave is niet overal hetzelfde. Waar in de Metropoolregio Amsterdam de focus ligt op bijbouwen, gaat het in krimpregio Coevorden juist om het aanpassen van woningen voor bijvoorbeeld ouderen. In het online magazine komen al deze verschillende invalshoeken aan bod. Ook wordt aan de hand van praktijkverhalen uit Nieuwegein en Gouda Oost geïllustreerd hoe zij bewoners betrekken bij plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling. Verhalen uit Limburg en Zeeland laten tot slot zien hoe in deze regio’s wordt gekeken naar de toekomst van woningbouw aan de hand van adaptief programmeren. In alle verhalen staat de link met prestatieafspraken centraal.

Meer informatie over prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een geschikt middel om concrete afspraken en samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen vast te leggen. Dit helpt bij het sturen op langetermijnvisies en om tussentijds te monitoren. De afspraken gaan niet enkel over aantallen, maar het gaat ook over zaken als betaalbaarheid voor de doelgroep, huisvesting van specifieke groepen, leefbaarheid, huurbeleid, verkoop van woningen en kwaliteit en duurzaamheid.

Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van BZK, de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden van prestatieafspraken.

Samen zorgen voor prettig wonen - lokale samenwerking

Claudia Siewers (SVWN) en Hans de Bruyn (TU Delft) gaan in gesprek met Tanja Morsheim en Anne Kunst (Platform31) over een betere samenwerking in de lokale driehoek. Zij zoomen in op de rol van huurdersorganisaties.