Download

pdf, 2,3 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk, verzamelt kennis over welke plus nodig is om niet alleen langer, maar ook beter thuis te wonen.

Pilot toepassen Beslisboom woningaanpassingen

Innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk

Geschikte woningen dragen ertoe bij dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Een groot deel van de huidige woningvoorraad is nog niet rollatorgeschikt, maar met een beperkte investering wel geschikt te maken. De Beslisboom woningaanpassingen is ontwikkeld om deze opgave in beeld te brengen. De tool scant de woningvoorraad op type, inhoud, volume en bouwjaar. Ook houdt de tool rekening met verschillende behoefteprofielen.

In dit rapport lichten we de beslisboom toe en passen deze toe bij twee gemeenten – Assen (Noorderpark) en Koudekerk aan den Rijn. In dit rapport delen we onze bevindingen. De uitkomsten geven richting aan de lokale discussies over het scherper in beeld hebben van de aantallen potentieel geschikt te maken woningen door corporaties, maar ook door huiseigenaren zelf. Het voorsorteren op later en op het thuis kunnen blijven wonen is voor de oudere eigenaar-bewoners een belangrijk aandachtspunt.

Het rapport is bedoeld voor corporaties die inzicht willen krijgen in hun woningvoorraad en de mogelijkheden om die voor verschillende doelgroepen aan te passen.

Meer informatie

cover-pilot-toepassen-beslisboom-woningaanpassingen