Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Omgevingsplan: procedures en processen

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-1

Met het omgevingsplan krijgen gemeenten een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Inhoudelijk zijn hiermee grote veranderingen, maar ook de procedures veranderen. Daarnaast veranderen processen in de voorbereiding tot wijzigen van het omgevingsplan. Dit supplement van Op dezelfde leest besteedt aandacht aan de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan.

Met de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Op het moment dat bijvoorbeeld sprake is van een nieuw initiatief of beleidswijziging, zal een gemeente het omgevingsplan wijzigen. Dit wijzigingsbesluit is aan bod gekomen tijdens het vorige supplement. Naast de inhoudelijke wijzigingen, betekent dit ook een verandering in de procedures en processen.

De wettelijke procedure is grotendeels de procedure zoals deze in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) is opgenomen. Bij het wijzigen van een omgevingsplan dient ook met ketenpartners overlegd te worden. Participatie met bewoners en andere belanghebbenden krijgt ook meer aandacht, onder meer omdat de Omgevingswet dat stimuleert. Dit betekent dat met andere werkwijzen rekening gehouden moet worden.

Dit supplement brengt u op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, waardoor u zich hier op tijd op kunt voorbereiden. Het supplement gaat in op de formele procedure die hoort bij de vaststelling van (het wijzigen van) het omgevingsplan. Van kennisgeving en ter inzagelegging, tot vaststelling en beroep. Welke wettelijke eisen gelden er en hoe verhoudt dit zich tot de situatie nu? Enkele belangrijke aanverwante procedures en verplichtingen komen eveneens aan bod, waaronder de actualisering, het kostenverhaal, de Planmer en Mer-beoordeling en het werken met beleidsregels.

Aanvullend komt het interne proces aan bod dat voorafgaat aan het nemen van een wijzigingsbesluit. Het supplement behandelt de belangrijke processtappen om tot een eenvormig omgevingsplan te komen. En wat het externe proces betreft: welke participatieprocessen zijn denkbaar en wenselijk bij de vaststelling (tot wijziging van) een omgevingsplan? En wanneer – en vooral ook hoe – besteed je werkzaamheden uit aan een extern bureau? Met dit supplement bent u op de hoogte van de ins en outs rondom de procedures en processen voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 468 kB).

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de negende keer dat wij in een publicatie stapsgewijs ingaan op de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee overzichtelijke naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant zijn. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden: