Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Milieu in het omgevingsplan

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Uit de concept-versie van de Invoeringswet Omgevingswet blijkt dat het aspect milieu zo snel mogelijk in het omgevingsplan moet worden verwerkt. Het gaat daarbij om de milieuaspecten van (bedrijfs) activiteiten, zoals geluid, trillingen, geur en externe veiligheid. Deze aspecten zijn in principe beperkt tot een bepaald gebied rond de bron van de milieuhinder. Dit vormt een reden om deze primair in het omgevingsplan te regelen.

Aandacht op milieugevoelige objecten

De regeling van deze milieuaspecten zal onder de Omgevingswet anders zijn dan nu. De aandacht verschuift meer van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) naar milieugevoelige objecten (zoals woningen). Het Activiteitenbesluit vervalt. Dit betekent dat voor veel (lichtere) bedrijven dan geen algemene rijksregels meer gelden over de milieubelasting. De regeling hiervan wordt nu overgelaten aan gemeenten in het omgevingsplan.

Voorsorteren

Vanwege de complexe aard van deze materie is het zaak om nu al na te denken over hoe het onderwerp milieu straks geregeld moet gaan worden in het omgevingsplan. Ook moet in de omgevingsvisies die gemeenten straks verplicht zijn te maken aandacht worden gegeven aan deze aspecten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsgerichte milieunormen, die hoger of lager kunnen liggen dan de standaardnormen. Differentiatie is mogelijk tussen bijvoorbeeld een bedrijventerrein, centrumgebied of een rustige woonwijk.

Doel supplement

Het doel van dit supplement is inzicht te geven in de wijze waarop de milieuaspecten van activiteiten kunnen worden geregeld in het omgevingsplan. Daarbij is de aandacht niet zozeer gericht op de inhoud van de milieuaspecten zelf, maar meer op de systematiek van het opnemen van milieunormen in het omgevingsplan. Met de Omgevingswet verandert de regeling van de milieuaspecten van activiteiten namelijk ten opzichte van de huidige situatie.

Milieu in het omgevingsplan