Download

pdf, 4,9 MB

×

Download bestand

Land in samenhang

Krimp en regionale kansengelijkheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg samen met Platform31 vijf wetenschappers om samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) te vormen. Daarmee versterken ze de verbinding tussen de wetenschap en (rijks)beleid. De hoogleraren Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers schreven ieder vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid. De vijf wetenschappelijke essays in deze bundel gaan over demografische ontwikkelingen in brede zin, en wat dat betekent voor de toekomst van Nederland. Zo kunt u lezen dat ‘krimp’ meer betekent dan ‘leegloop op het platteland’ en dat er een breed scala aan kansen en oplossingen is om met bevolkingskrimp om te gaan.

Naast een beschouwing geven de wetenschappers ook aanbevelingen om het krimp- en groeibeleid te veranderen. Dit komt samen in het slotpleidooi. Hierin verenigen zij hun individuele essays tot een gezamenlijke boodschap aan de rijksoverheid. Dit eerste product van de WRB houdt de overheid direct een spiegel voor.

Kennis voor Krimp

Kennis voor Krimp is een landelijk kennisplatform over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Kennis voor Krimp zorgt zo voor verspreiding van actuele kennis over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling onder een brede groep geïnteresseerden en belanghebbenden in Nederland, zoals beleidsmakers, onderzoekers, maar ook bewoners, woningcorporaties en marktpartijen. Hiermee dragen we bij aan de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rondom dit thema.

Cover-Land-in-samenhang