Meer informatie

Download

Pdf, 2,2 Mb

×

Download bestand

Kennisagenda 2017

Kennisplatform Demografische Transitie

Auteurs Radboud Engbersen, Esther Slegh en Tineke Lupi (Platform31)

‘Niet eerder waren bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening zo actueel’ staat te lezen in de vorige editie van de kennisagenda uit 2014. Nu drie jaar verder heeft de aandacht voor bevolkingsdaling en de bijkomende gevolgen weinig aan urgentie en actualiteit verloren. In de tussentijd zijn er twee krimpregio’s bijgekomen en is het bewustzijn gegroeid dat demografische krimp ook zones in en om de Randstad treft.

De aandacht voor perifere gebieden lijkt ook toegenomen door ontwikkelingen elders in de wereld. Het centrum is niet de maat der dingen. Nederland kent naast de Randstad ook een Randland. In de periferie voltrekken zich niet alleen ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, maar zijn er ook belangrijke interessante sociale en economische innovaties aan te treffen.

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) is er om de kennis en kunde over bevolkingsdaling landelijk te delen en kennisontwikkeling te stimuleren. De Kennisagenda 2014 agendeerde de meest actuele en breed gedragen kennisvragen. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd en geëxperimenteerd, desondanks zijn sommige vragen nu nog steeds zeer actueel. Definitieve laatste woorden zijn in sociaalwetenschappelijk en economisch onderzoek namelijk niet te geven, maar we zien de body of knowledge over de bevolkingsdaling toenemen, zo ook de academische interesse. Illustratief zijn de bijzondere leerstoelen en lectoraten die in de achterliggende jaren zijn ingericht in Maastricht en Groningen voor het wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van krimp én de vele activiteiten die het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN), Neimed en ZB|Planbureau ontplooiden.

Voor het actualiseren van de kennisagenda voerden we gesprekken met de KDT-partners, dat wil zeggen met de provincies Groningen, Limburg, Zeeland, Gelderland en Friesland én de provinciale kennisinstituten. Ook het wetenschappelijke veld is bij de consultatie betrokken. Het resultaat is de Kennisagenda 2017 met dertig kennisvragen.

Kennisplatform Demografische Transitie

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) werkt samen met verschillende partijen, in bijvoorbeeld de regio, en bundelt beschikbare kennis om inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening. Het doel hiervan is om tot de toekomstige agenda (Kennisagenda) voor onderzoek op het gebied van krimp te komen.

Voorkant Kennisagenda 2017