Download

pdf, 861 kB

×

Download bestand

Kansenongelijkheid in grensregio's

Een verkenning

Iedere Nederlandse regio onderscheidt zich met zijn eigen cultuur, ligging en unieke karakteristieken. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke vraagstukken die elke regio raken, zoals het functioneren van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van gebieden. Er is in deze regio’s daarnaast sprake van versterkte ontgroening en vergrijzing en zijn er onder andere uitdagingen rondom gezondheid, armoede en kwaliteit van de leefomgeving en het onderwijs. Een van de gevolgen van deze (gebiedsgebonden) uitdagingen is kansenongelijkheid.

Dit verkennende onderzoek richt zich op deze kansenongelijkheid. We onderzoeken of het thema kansengelijkheid bij de Nederlandse grensregio’s op het netvlies staat, welke acties zij ondernemen op dit vraagstuk, met welke partijen wordt samengewerkt en welke doelstellingen en kennisbehoeften zij hebben voor de toekomst. De unieke ligging van grensregio’s speelt hierin ook een rol: ervaren grensregio’s nu meer of minder kansenongelijkheid dan gemeenten en regio’s in bijvoorbeeld de Randstad? Welke gevolgen heeft hun specifieke ligging aan de grens voor het vormgeven van beleid rondom kansenongelijkheid? Welke uitdagingen maar ook kansen zien zij?

Om deze vragen te beantwoorden, zijn – naast een beknopt literatuuronderzoek – vragenlijsten uitgezet onder een twintigtal grensgemeenten. Ook zijn met de helft van deze gemeenten diepte-interviews gehouden. Daarnaast is met een aantal grensprovincies gesproken. De ervaringen van grensgemeenten en -provincies op het thema kansenongelijkheid staan in deze publicatie centraal.