ODL-supplement - Inleiding in integratie van gemeentelijke regelgeving

Het supplement (pdf) is te bestellen tegen betaling van € 199,- excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Inleiding in integratie van gemeentelijke regelgeving

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan II

Het eerste supplement van 2016 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 bevat een inleiding in de integratie van gemeentelijke regelgeving. Met de integratie van verordeningen en andere gemeentelijke regels in het bestemmingsplan kunt u nu al anticiperen op het omgevingsplan.

De integratie van regels voor de fysieke leefomgeving is één manier om de doelen van de Omgevingswet te halen (zoals integraal afwegen en een groter gebruiksgemak). Het nieuwe supplement van Op dezelfde leest richt zich in de eerste plaats op de juridische mogelijkheden voor inpassing of samenvoeging van regels in of met het bestemmingsplan.

Eerste stap naar integratie

Het supplement geeft een overzicht van type regelingen die in aanmerking komen voor integratie in een omgevingsplan (en nu al in het bestemmingsplan). Denk hierbij aan regelingen voor het kappen van bomen, het houden van evenementen of het maken van uitwegen. Het supplement focust op verordeningen, waarbij met name de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aandacht krijgt.
De juridische status van de verschillende huidige regelingen en de vraag hoe deze zich tekstueel en juridisch verhouden tot bestemmingsplanregels, krijgen aandacht. Vervolgens wordt bezien of en op welke wijze integratie mogelijk is en wat dit voor voordelen heeft.

Handreiking richting omgevingsplan

Op basis van dit supplement werken we toe naar een handreiking voor een concrete integrale regeling nu al in het bestemmingsplan en straks in het omgevingsplan. Daarnaast brengen we de discussie over integratie naar de werkvloer door vanuit de praktijk antwoord te geven op nut en noodzaak van integratie. Het doel is om in toekomstige supplementen nader onderzoek te doen naar het omgevingsplan, waarmee een standaardhandreiking ontstaat voor het opstellen en actueel houden van het omgevingsplan. In het tweede supplement van 2015 is hiermee een eerste stap gemaakt door te verkennen wat de reikwijdte van het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan zijn.

Klik hier voor een eerste inzage en inhoudsopgave van het supplement

Contact

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest (ODL) is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

www.platform31.nl/odl