Download

Pdf, 2,5 MB

×

Download bestand

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

De zorgorganisatie als verhuurder? Bij intermediaire verhuur huren zorgorganisaties wooneenheden of complexen van woningcorporaties en verhuren deze weer door aan cliënten. Er zijn signalen dat deze vorm van verhuur steeds vaker voorkomt, maar ook dat dat de nodige knelpunten met zich meebrengt. Reden voor Platform31 om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de praktijk van intermediaire verhuur.

In deze publicatie beschrijft Platform31 de aard en omvang van intermediaire verhuur: hoe vaak komt intermediaire verhuur voor, is er sprake van een toename, voor welke doelgroepen wordt intermediaire verhuur toegepast en welke verschillende vormen zijn er? Daarnaast is er aandacht voor de organisatorische aspecten rondom intermediaire verhuur: hoe werken woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten met elkaar samen, welke afspraken zijn gemaakt en hoe worden kosten en risico’s van intermediaire verhuur onderling verdeeld?

De publicatie maakt helder dat intermediaire verhuur staat of valt bij de samenwerkingsafspraken die worden gemaakt tussen woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. De taken lijken duidelijk: de woningcorporatie focust op huisvesting en leefbaarheid in de wijk, en de zorgorganisatie richt zich hoofdzakelijk op passende begeleiding van cliënten. In de praktijk is dit anders. Dat vraagt goede afspraken met elkaar. De gemeente is daarbij vaak een afwezige partij, maar kan als regisseur een positieve bijdrage aan de samenwerking leveren. In deze publicatie vindt u een overzicht van onderwerpen waarover het verstandig is om met elkaar in gesprek te gaan, en een aantal inspirerende voorbeelden.

cover-indirect-huren-kosten-en-baten