Download

pdf, 2,8 MB

×

Download bestand


In samenwerking met GezondIn

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de inwoner zelf. GezondIn ondersteunt gemeenten hoe zij hun lokale aanpak kunnen versterken, verspreidt kennis en brengt professionals uit alle domeinen bij elkaar.

GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 met financiering van het ministerie van VWS.

Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Handreiking voor begeleiding van kwetsbare corporatiehuurders tijdens woningrenovatie

Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Vrijwel alle huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan op hun leefsituatie. Bewoners moeten (tijdelijk) verhuizen of krijgen te maken met overlast als zij tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Voor veel huurders is zo’n renovatietraject erg intensief, en bij sommige bewoners vraagt dat om wat extra inzet van de woningcorporatie. In deze publicatie onderscheiden we negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders en geven we suggesties voor extra ondersteuning tijdens een renovatietrajecten.

Om bewoners zo goed mogelijk door een renovatie heen te helpen, gaan bewonersbegeleiders of bewonersconsulenten met huurders in gesprek. Waar nodig organiseren zij ondersteuning. Bij de één is intensievere begeleiding nodig om het renovatietraject goed door te komen, de ander is gebaat bij een aangepaste looproute of rustruimte. Maar voor welke groepen mensen neem je speciale maatregelen tijdens renovatietrajecten? En wat voor maatregelen zijn dat dan en welke afwegingen maak je daarbij?

In deze publicatie onderscheiden we negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders die extra ondersteuning nodig kunnen hebben tijdens een renovatietraject. Deze ‘typen’ of casussen zijn versimpelingen van de werkelijkheid, maar geven wel een goed beeld van wat je als bewonersbegeleider tegenkomt én welke ondersteuning je kan bieden. Deze casussen kunnen onder meer van waarde zijn:

  • Voor bewonersconsulenten om tijdens intervisiegesprekken samen te leren of bij het inwerken van nieuwe medewerkers.
  • In gesprekken met de afdeling vastgoed, zodat in de planning van een traject voldoende rekening wordt gehouden met de behoeften van de verschillende typen huurders.
  • Ter onderbouwing van de inzet van zorg- en welzijnsorganisaties bij dergelijke trajecten.

In aanvulling hierop geven we een aantal overkoepelende tips voor woningcorporaties voor brede ondersteuning en begeleiding van huurders.